unknown
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=64689

Gornja Radgona District 1945-1950

Abstract

Okraj Gornja Radgona je meril 338,26 km² in imel 1947. leta 29.274 prebivalcev. Njegova obmejna lega ob Muri proti Avstriji mu je dajala poseben geopolitičen pomen v vsem obravnavanem obdobju (1945 – 1950). V okraju je prevladovala kmetijska posest (državna, zasebna in zadružna), industrija je bila slabo razvita, saj tudi ni bilo zadostnih naravnih pogojev za njen večji razvoj. Njegova obmejna lega je za nov komunističen režim predstavljala stalni problem zaradi ilegalnega prehajanja oseb čez državno mejo. V sosednji Avstriji je v britanskih zasedbenih silah in njeni vojaški obveščevalni službi (FSS) videl svojega sovražnika, ki želi zrušiti novonastajajoči sistem v Jugoslaviji. Režim je na vse mogoče načine preprečeval ljudem stike s sosednjim okrajem Radkersburg/Radgona in njegovim slovensko - nemškim dvojezičnim zaledjem petih vasi (tim. Radgonski kot). Vzpostavljanje nove politične ureditve po koncu druge svetovne vojne je bila v cilju enopartijskega sistema s Komunistično partijo Jugoslavije (KPJ) kot edino in vodilno politično stranko. KPJ imela za varovanje novega družbenega sistema represivne subjekte: UDV (Uprava državne varnosti), NM (Narodna milica). KNOJ (Korpus narodne obrambe Jugoslavije) tožilstva, sodišča in zapori. Izvedla je tudi nasilno izselitev Apaških Nemcev v začetku 1946. leta ter kolonizacijo na to območje z naseljenci iz drugih območij Slovenije. Nasprotnike novega režima je KPJ videla v katoliški cerkvi, velikih kmetih in ilegalnih skupinah. Prav UDV je s svojo razvejano mrežo čez 400 sodelavcev (informatorji, agenti, ožje zveze), ki so delovali javno in prikrito v okraju kot tudi v Radgonskem kotu. odkrivala in sodiščem predajala resnične in domnevne nasprotnike novega režima. Disertacija je strokovni izziv zgodovinarjem za raziskovanja tega obdobja v še drugih političnih okrajih tedanje Slovenije in tudi med zamejskimi Slovenci.In 1947, the Gornja Radgona District covered an area of 338,26 km², and had a population of 29.274. Situated along the Mura river and the Austrian border, it had a special geopolitical importance throughout the discussed period (1945–1950).The district was predominantly agricultural (public, private and cooperative ownership), and the industry was underdeveloped since there were no adequate natural conditions for its greater development. The border location of the district represented a constant problem for the new communist regime because of illegal crossing of the state border. The British occupying forces in the neighbouring Austria and the British military intelligence service (FSS) were seen as enemies who want to destroy the emerging system in Yugoslavia. The regime prevented, in all possible ways, the people to have contacts with the neighbouring Radkersburg/Radgona district and its Slovene-German bilingual hinterland of five villages (the so-called Radgona Corner). Establishing a new political system after the Second World War was the main purpose of the one-party system with the Communist Party of Yugoslavia (CPY) as the sole and leading political party. In order to protect the new socio-political system, the CPY had repressive forces: the National Security Agency (UDV), the People\u27s Militia (NM), the People\u27s Defence Corps of Yugoslavia (KNOJ), prosecutor\u27s offices, courts and prisons. At the beginning of 1946, it carried out forceful eviction of the German population in the Apače region and colonized the area with settlers from other parts of Slovenia. For the CPY, the Catholic Church, large farmers and illegal groups were opponents to the new regime. The UDV in particular, with its wide network of over 400 collaborators (informants, agents, close connections), who operated openly and covertly in the district as well as in the Radgona Corner, had the task of detecting and surrendering to the court the real and alleged opponents of the new regime. The thesis represents a professional challenge for historians to explore this period also in other political districts of the then Slovenia, and among ethnic Slovenians in the neighbouring countries

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=64689Last time updated on 2/8/2017View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.