Abstract

Шовкопляс А. Ш. Постановка моделі інтегрованого формування з використанням принципів динамічного програмування / А. Ш. Шовкопляс, С. А. Букреєв, Ю. О. Банніков // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип. 28. – С. 105-110. – (Серія : Економічні науки).Зроблено аналіз підходів і методів організації партнерства сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств. Розглянуто одна з варіантів реалізації спільних інтересів у вигляді математичної моделі взаємовигідних стосунків членів інтегрованого формування – асоціації. Наведені перевагами цієї моделі у встановленні партнерських стосунків.Підкреслено ряд актуальних положень, які не знайшли віддзеркалення в моделі і вимагають подальшої розробки та врахування при інтеграції суб'єктів господарської діяльності. Ліквідувати ці недоліки пропонується з використанням принципів динамічного програмування при проектуванні зв’язків в рамках інтегрованого об’єднання. Наведені завдання моделювання інтегрованого формування, які полягають у відображенні результативності сумісних дій підприємств у формуванні умов ефективного виробництва та створення фінансово-економічного результату. Запропонована модель представлена в рамках апробації з метою визначення оптимальних параметрів виробничої діяльності підприємств ТОВ "Колос", ТОВ ”Племзавод імені Літвінова” та ЗАТ ”Слов’яносербський молокозавод”, об’єднаних в інтегроване формування з метою формування виробничо-збутового ланцюга з виробництва молочної продукції кінцевогоспоживання. Розглянуто альтернативні варіанти виробництва кормової продукції в ТОВ "Колос", варіанти виробництва молока в ТОВ ”Племзавод імені Літвінова” та виробництва асортименту молочної продукції в ЗАТ ”Слов’яносербський молокозавод”. Основним стимулом до створення інтегрованих формувань є формування можливостей поліпшення процесу ресурсного та фінансово-економічного забезпечення підприємства, а також ліквідувати недолік підпорядкування економіки підприємств друг другу.Сделан анализ подходов и методов организации партнерства сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий. Рассмотрен один из вариантов реализации общих интересов в виде математической модели взаимовыгодных отношений членов интегрированного формирования - ассоциации. Приведены преимущества этой модели в установлении партнерских отношений. Подчеркнуто ряд актуальных положений, которые не нашли отражения в модели и требуют последующей разработки и учета при интеграции субъектов хозяйственной деятельности. Ликвидировать эти недостатки предлагается с использованием принципов динамического программирования при проектировании связей в рамках интегрированного объединения. Приведены задания моделирования интегрированного формирования, которые заключаются в отображении результативности совместимых действий предприятий в формировании условий эффективного производства и создания финансово- экономического результата. Предложена модель, представленная в рамках апробации с целью определения оптимальных параметров производственной деятельности предприятий ООО "Колос", ООО ”Племзавод имени Литвинова” и ЗАО ”Славяносербский молокозавод”, объединенных в интегрированное формирование с целью формирования производственно-сбытовой цепи по производству молочной продукции конечного потребления. Рассмотрены альтернативные варианты производства кормовой продукции в ООО "Колос", варианты производства молока в ООО ”Племзавод имени Литвинова” и производства ассортимента молочной продукции в ЗАО ”Славяносербский молокозавод”. Основным стимулом для создания интегрированных формирований является формирование возможностей улучшения процесса ресурсного и финансово- экономического обеспечения предприятия, а также ликвидировать недостаток подчинения экономики предприятий друг другу.The analysis of the partnership of agricultural producers and processing enterprises organization approaches and methods is done. One of the variants of common interests realization in the way of mathematical model of mutually advantageous relations of integrated formation – members - association - is considered. The advantages this model organizing partnership relations are given. A set of actual statements which weren’t discrebed in the model and require further research and control in integration of economic activity entites is analized. It is proposed to eliminate these disadvantages using dynamic programming principles in planning relations within integrated association. The tasks of integrated formation modelling which are found in the demonstration of enterprises joint actions in forming the effective production conditions and in financial and economic result are given. The proposed model is demonstrated as an approbation with the aim of the most optimal parameters determining the productivity such of enterprises as Ltd. “Kolos”, Ltd. “Breeding plant by Litvinov” and closed joint stock company “Slov’yanoserbs’k milk processing plant”, united in the integrated formation with the aim of production and sales chain based on milk production of the final consumption. Alternative variants of fodder production in Ltd. “Kolos”, variants of milk production in Ltd. “Breeding plant by Litvinov” and production of the milk products assortment in closed joint stock company “Slov’yanoserbs’k milk processing plant” are considered. The main incentive for integrated formations creation is forming the possibilities of resource and financial - economic enterprises providing process improvement and also elimination of the lack of enterprises economy subordination to each other

Similar works