Проблеми впровадження інноваційної моделі на регіональному рівні

Abstract

Макогон, Ю. В. Проблеми впровадження інноваційної моделі на регіональному рівні [Текст] / Ю. В. Макогон // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : збірник наукових праць / ПДТУ. - Маріуполь, 2010. - Т. 2. - С. 10-16.В статті досліджується залежність конкурентоспроможності регіонів від рівня дивергенції в системі національної економіки, від участі регіонів в системі міжнародного поділу праці, що визначає рівень їх глобалізованості.В статье исследуется зависимость конкурентоспособности регионов от уровня дивергенции в системе национальной экономики, от участия регионов в системе международного разделения труда, который определяет уровень их глобализированности.In the article dependence of competitiveness of regions on level of divergence in national economy system, from participation of regions in system of the international division of labour which defines their level of its globalisation is investigated

Similar works