Article thumbnail
Location of Repository

Changes in South Korea during Dictatorship of President Park Chung Hee (1961-1979)

By Andra Vītola

Abstract

Bakalaura darba tēma ir “Pārmaiľas Dienvidkorejā Prezidenta Pak Čunghī Diktatūras laikā (1961-1979)”. Dienvidkoreja pēdējos gados kļuvusi par paraugu citām attīstības valstīm, ar iespaidīgu ekonomisko lēcienu un vērā ľemamiem sasniegumiem zinātnē, izglītībā un tehnoloģiskajā nozarē. Kā arī Dienvidkorejas fenomenālie sasniegumi pārsteiguši pasaules attīstītās valstis kā, piemēram, ASV un Austrāliju. Darba galvenais mērķis ir noskaidrot, kas ir Pak Čunghī, izpētīt viľa aptuveno biogrāfiju un noskaidrot, kādas pārmaiľas Pak Čunghī ieviesis Dienvidkorejā. Kā arī izpētīt viľa pretrunīgo reţīmu valstī un pašreizējo lomu Dienvidkorejā. Darbs sastāv no divām pamat daļām. Pirmā daļa veltīta, lai izpētītu Pak Čunghī dzīves gājumu un viľa sasniegumus. Otrā daļa veltīta, lai izpētītu situāciju Dienvidkorejā pēc Korejas kara, Pak Čunghī ceļu līdz prezidenta amatam, viľa pretrunīgo reţīmu, tā beigas un viľa atstāto mantojumu.The title of the Bachelor's paper is “Changes in South Korea during the dictatorship of President Park Chung Hee”. Today South Korea is a model for other developing countries, with it‟s significant economic leap, impressive achievements in science, education and technology. As well South Korea‟s phenomenal progress and surprising achievements are impressing developed countries like USA and Australia. Paper‟s main aim is to find out who is Park Chung Hee, to make a research in his biography and to find out what kind of changes Park Chung Hee introduced in South Korea. As well to find out about his controversial regime in the country, and his legacy in South Korea. The paper consists of two parts. The second part is devoted to study the situation in South Korea after the Korean War, circumstances which led Park Chung Hee to the position as South Korea‟s president. As well his controversial regime, the end of it and Park Chung Hee's legacy

Topics: Āzijas studijas, Dienvidkoreja, Pārmaiņas, Prezidents, Pak Čunghī, Biogrāfija
Publisher: Latvijas Universitāte
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.lu.lv:7/33552
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://dspace.lu.lv/dspace/ha... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.