Necklace packaging graphic design

Abstract

Latvijas Univeritātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Mākslas profesionālā bakalaura studiju programmas 4. kursa studentes Liene Peniķes bakalaura darba “Kaklarotu iepakojuma grafiskais dizains” mērķis ir, izmantojot iegūto informāciju par kaklarotu vēsturi un rotu iepakojumu, radīt kaklarotai piemērotu iepakojuma dizainu. Teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija par kaklarotu vēsturi, kas sniedz iespēju izprast tās dažādos veidolus un pielietojumu. Empīriskajā daļā analizēta informācija par rotaslietu iepakojuma dizaina veidiem. Radošajā daļā tiek radīts konkurētspējīgs, inovatīvs, videi draudzīgs iepakojums, kuru varēs lietot ilgstošā laika posmā, aizsargājot produktu no ārējās vides ietekmes.The goal of the bachelor paper “Graphic Design of Necklace Packaging” by the 4th Year Student of the Art professional Bachelor Programme at the Department of Psychology and Arts of the University of Latvia – Liene Penike –is to with the use of the obtained information about necklace history and packaging, create a packaging design suitable for a necklace. The theoretical part of the paper summarises information about the history of necklace which allows for understanding of its many forms and use. The empirical part of the paper analyses information about types of jewellery packaging design. Finally, the creative part of the paper offers a competitive, innovative, environmentally friendly product enabling long-term use and protecting the product from the effects of the external environment

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.