Encouraging Foreign Direct Investments to Cities: Role of Place Marketing in Building Favourable Investment Environment in Cities of Rupublic of Latvia

Abstract

Maģistra darba pamatproblēma - kā Latvijas Republikas pilsētas var izmantot vietas mārketingu ārvalstu tiešo investīciju piesaistes veicināšanai savā teritorijā. Darba mērķis ir noskaidrot Latvijas Republikas pilsētu darbības ārvalstu tiešo investīciju piesaistes veicināšanā, apskatot, cik plaši tiek izmantots vietas mārketings investīciju piesaistīšanā pilsētas administratīvajā teritorijā, kas sasniedzams, izpildot noteiktos darba uzdevumus, kuru pamatā ir nepieciešamība noskaidrot ārvalstu tiešo investīciju, investīciju vides un vietas mārketinga konceptu raksturojumu, iepazīties ar statistikas datiem par investīciju vidi Latvijas pilsētās un vietas mārketinga izmantojumu citu valstu pilsētās, kā arī veikt pētījumu par Latvijas pilsētu darbībām investīciju piesaistes veicināšanā. No darba noslēgumā iegūtajiem rezultātiem secināms, ka Latvijas pilsētas ārvalstu tiešo investīciju piesaisti var veicināt, izmantojot stratēģisko plānošanu, izvirzot vietas specifiskās īpašības un veidojot labvēlīgu investīciju vidi, kuru ar pilsētas mārketinga darbību palīdzību reprezentēt ārvalstu investoriem, pozicionējot konkrēto pilsētu kā investīcijām labvēlīgu vietu. Atslēgvārdi maģistra darbā: investīcijas, ārvalstu tiešās investīcijas, investīciju vide, mārketings, vietas (pilsētas) mārketings, tēls.Basic question of the master’s thesis ― how the cities of the Republic of Latvia can use the place marketing in attracting foreign direct investments to their territory. The aim of the thesis is to establish what activities do the cities of the Republic of Latvia perform in order to attract foreign direct investments by studying the role of place marketing in attracting investments to the administrative territory of city. For this reason, certain tasks are to be done in order to find out the characteristics of foreign direct investments, investment environment, and concepts of place marketing, the statistics on investment environment in cities of Latvia and the usability of place marketing in cities in other states, as well as to carry out a research on the activities of the cities of Latvia aimed at attracting investments. From the results it can be concluded that attracting foreign direct investments in cities in Latvia can be encouraged by strategic planning, by stressing the specific characteristics of the place, and by building favourable investment environment, which can be presented to foreign investors by city marketing activities and by positioning the specific city as favourable place for investments. Key words: investments, foreign direct investments, investment environment, marketing, place (city) marketing, image

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.