The company's "Ekrāns" wage analysis

Abstract

Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma „Ekrāns” darba samaksas aprēķināšanas un uzskaites kārtību, tās atbilstību normatīvo aktu prasībām, izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Bakalaura darbā ir 4 daļas. Pirmajā daļā tiek sniegts darba samaksas teorētiskais aspekts. Otrajā daļā apskatīti normatīvie akti par darba samaksu. Trešajā daļā raksturota uzņēmuma „Ekrāns” saimnieciskā darbība, struktūra, veikta finanšu rādītāju analīze. Ceturtajā daļā apskatīta un analizēta uzņēmuma „Ekrāns” darba samaksas aprēķināšanas un uzskaites kārtība. Balstoties uz darba rezultātiem, tika izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Bakalaura darba izstrādē izmantoti 20 informācijas avoti, darba apjoms 62.lpp., 9 tabulas, 9 attēli, kā arī pievienoti 2 pielikumi. Atslēgas vārdi: darba samaksa, darba samaksas aprēķināšana, atvaļinājums, autoratlīdzībaBachelor object is to look trough company " Ekrans " pay calculation and accounting procedures, its conformity with laws and regulations, draw conclusions and make suggestions. Thesis has 4 parts. The first part gives the theoretical aspect of wages. The second part deals with regulations on wages. The third part describes the company " Ekrans " in the economic activity, company structure and financial analysis. Company " Ekrans " in the pay calculation and accounting procedures is analyzed in fourth part. Based on the findings were made conclusions and proposals. Undergraduate work used 20 sources of information, number of pages is 62, 9 tables, 9 pictures, 2 attachments. Keywords: wage, calculation of salary, vocation, royaltie

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.