Article thumbnail

Geotechnical characteristic of the eastern coastal area of Lake Jugla

By Māris Būdnieks

Abstract

Maģistra darba “Juglas ezera austrumu piekrastes inženierģeoloģiskais raksturojums” pētījuma mērķis ir izstrādāt Juglas ezera austrumu piekrastes inženierģeoloģisko raksturojumu, balstoties uz dažādu uzņēmumu veikto ģeotehnisko pētījumu datiem (izmantojot jau veikto datu interpretācijas rezultātus), kā rezultātā rajonēt teritoriju pēc grunšu tipiem un sniegt šo grunšu fizikālo un mehānisko īpašību raksturojumu, galvenokārt balstoties uz statiskās zondēšanas rezultātiem, kas iegūti no zondējumiem pētījuma teritorijas dienvidu daļā. Tēmas aktualitāte būtu izvēlētās teritorijas nepieciešamība pēc šāda raksturojuma, jo tas ir viens no visstraujāk apbūvētajiem rajoniem Rīgas apkārtnē un pilsētu detaļplānojumi nav balstīti uz detalizētiem pētījumu datiem. Pētījumā tiek sniegts teritorijas vispārīgs raksturojums, veikto lauku darbu un iegūto datu apraksts un, sniegts atsegto grunšu raksturojums, kas izriet no statiskās zondēšanas rezultātiem. Balstoties uz pētījumu rezultātiem, sagatavota pētījuma teritorijas novietojuma karte, faktiskā materiāla karte, grunšu tipu un mūsdienu ģeoloģisko procesu izplatības karte. Atslēgas vārdi: Inženierģeoloģija, Statiskā zondēšana, Rīgavas līdzenumsSUMMARY The aim of the study described in the master’s thesis “The engineering geology characterizotion of the eastern shore of the Lake Jugla” is to produce the egineering geology characterization of the eastern shore of Lake Jugla based on investigations performed by various enterprises (using the results of available interpretations of data), to make it posible to divide the investigated area into zones of similar soil types and present the physical and mechanical property characteristics of these soils based mainly on the results of static (CPT) soundings made in the southern part of the investigation area. This matter is of current importance because of the need that the selected teritory has for such a characterization, being one of the areas in the vicinity of Riga undergoing the most rapid development, and the detailed plans required for such areas not being based on the data from detailed investigations. The study presents a general characterization of the territory, a description of the field tests performed and data obtained, and characterization of the encountered soils as determined from the results of static (CPT) soundings. Based on the results of the study, a location map of the territory, a map of the obtained information, and a map of the distribution of soil types and current geological processes have been prepared. Key words: Engineering geology, Static sounding, Rīgava plain

Topics: Ģeoloģija
Publisher: Latvijas Universitāte
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.lu.lv:7/19999
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://dspace.lu.lv/dspace/ha... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.