Article thumbnail

AAS SEB life insurance analizes of activities

By Katrīna Kunce

Abstract

Apdrošināšanas darbība attiecas uz riskiem un tās mērķis ir nodrošināt apdrošinātajiem vai viņu piederīgajiem drošības sajūtu un pārliecību, ka, iestājoties apdrošināšanas līgumā uzrādītajam gadījumam, materiālu palīdzību viņi saņems tieši tad, kad tā būs visvairāk nepieciešama. Dzīvības apdrošināšana ir veids, kā pasargāt savu ģimeni no neparedzētām dzīves situācijām, nodrošināt materiālo stabilitāti saviem tuvākajiem. Kā arī instruments, kas ļauj izveidot ilgtermiņa līdzekļu uzkrājumu. Darba mērķis: izpētīt AAS SEB Dzīvības apdrošināšanas lomu dzīvība apdrošināšanas tirgū Latvijā. Pētījuma galvenie secinājumi ir, ka neatkarīgi no nākotnes notikumiem, dzīvības apdrošināšana ir produkts, kurš palīdz parūpēties par sev svarīgāko. Cilvēki cieš gan nelaimes gadījumos, gan ir problēmas ar veselību, bet tomēr apdrošināties nav iespēju sliktā materiālā nodrošinājuma dēļ.Insurance activities relating to the risks and aims to ensure that insured persons or their relatives a sense of security and confidence that the occurrence of an insurance contract presented case, the material assistance they will receive exactly when it will be most needed. Life insurance is a way to protect your family from unforeseen situations in life, to physical stability of our neighbors. As well as an instrument to establish long-term savings products. The goal: to explore the AAS SEB Life insurance role of Latvian life insurance market. The study's main conclusions are that, regardless of future events, life insurance is a product that helps take care of itself important. People suffer accidents and problems with health insurance but unable to because of poor physical securit

Topics: Ekonomika
Publisher: Latvijas Universitāte
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.lu.lv:7/19233
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://dspace.lu.lv/dspace/ha... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.