Some inverse problems of heat transfer equation reduction to integral equations

Abstract

Šajā darbā tiek apskatīta jauna pieeja siltuma vadīšanas koeficienta noteikšanai saskaņā ar dažāda veida papildnosacījumiem. Tiek izmantota vienkārša analītiska metode, kas nepieciešama siltuma vadīšanas koeficienta noteikšanai. Praktiski tiek apskatīti pieci piemēri, kur Volterra integrālvienādojums tiek atrisināts ar trīs metodēm: rezolventas, Laplasa transformāciju un redukciju uz diferenciālvienādojumu. Nedaudz tiek apskatīta arī kvadratūru formulu metode. Analītiski šīs metodes tiek aprakstītas pirmajā nodaļā. Šo darbu veido piecas nodaļas.This work to see over new approach for determination of thermal-conductivity coefficient under various type additional conditions. In present work to employ one simple analytical method for determination of required coefficient of thermal conductivity. Practically to see over five examples where Volterra integral equation to dispose with three methods: Laplace transform, rezolventa and reduction to differencial equation. A little bit to see over quadrature formula method. Analytically these methods are observed in first sections of this work. This work contains five sections

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.