Implementation of Stricter Sanctions for Drinking and Driving: Analyses of Newspapers „Diena”, „Latvijas Vēstnesis Pluss”, „Latvijas Avīze”, „Вести Cегодня” and „Час” (2005─2006)

Abstract

Tēma - „Bargāku sodu ieviešana par braukšanu dzērumā ar automašīnu: laikrakstu „Diena”, „Latvijas Vēstnesis Pluss”, „Latvijas Avīze”, „Вести Сегодня” un „Час” analīze (2005. – 2006.)”. Darbs sastāv no divām daļām –teorētiskajā daļā ir informācija par J.V. Tankarda rāmējuma mehānismu rāmju identificēšanai, Ē. Gofmana mediju un individuālo rāmju iedalījumu, P.Bergera un T. Lakmanna Sociālās realitātes konstruēšanas teoriju. Darbā analizētas laikrakstu publikācijas izmantojot rāmējuma analīzi. Hipotēze: „Krievu un latviešu valodā drukātie laikraksti vienādi konstruē sociālo realitāti šī bakalaura darba tēmas ietvaros” ir daļēji pierādīta. Jāsecina, ka gan latviešu, gan krievu valodā drukātajos laikrakstos ir izmantoti vienādi rāmji. Abās informatīvajās telpās pamatā izmantots izglītojošais rāmis, arī vizuālajā rāmējumu līmenī darba autore secinājusi vienādu rāmju pielietojumu.Theme - “Implementation of Stricter Sanctions for Drinking and Driving: Analyses of Newspapers „Diena” , „Latvijas Vēstnesis Pluss”, „Latvijas Avīze”, „Вести Cегодня” and „Час” (2005.─2006.) ”. Bachelor’s work is composed of two parts – in theoretical part there is an information about J. W. Tankard’s framing mechanism for identifying frames, E. Goffman’s division of media and individual frames, P.L. Berger’s and T. Luckmann’s theory of the social construction of reality.The methodology of bachelor’s work is framing analysis. Nominated hypotheses: „Russian and latvian newspapers are constructing social reality in similar way within the framework of this bachelors work” is partly proven. Overall author deduce that in both language newspapers there are used similar frames. In both informative spaces subjacent are used instructional frame. In visual framing level, author deduce that there are similar use of frames too

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.