Use of Symbols and Abbreviations in Note-Taking

Abstract

Darba Simbolu un saīsinājumu izmantošana piezīmēs mērķis ir pētīt konsekutīvās tulkošanas piezīmju rakstīšanā izmantojamos saīsinājumus un simbolus, to praktisko pielietojumu piezīmju rakstīšanā. Simbolu un saīsinājumu izmantošana piezīmēs būtiski mazina laika patēriņu, ļauj pierakstīt idejas un jēdzienus, nevis vārdus un mazina tulka īslaicīgās atmiņas noslogojumu, tā uzlabojot vispārējo sniegumu. Praktiskajā daļā redzamas simbolu un saīsinājumu izmantošanas iespējas un priekšrocības. Simbolu un saīsinājumu lietošanas piemēri piezīmju rakstīšanas procesā sniegti 3 pielikumos. Atslēgvārdi: konsekutīvā jeb secīgā tulkošana, piezīmes, saīsinājumi, simboliThe purpose of the diploma paper Use of Symbols and Abbreviations in Note-Taking was to examine the abbreviations and symbols that can be used in note-taking for consecutive interpreting and their use in practice. Use of symbols and abbreviations significantly reduces the time spent on note-taking and allows to note down ideas and concepts, not mere words. It also reduces the load put on the interpreter’s short-term memory, thus enhancing the performance in general. Possibilities and benefits of using symbols and abbreviations are shown in chapter 4. examples of how symbols and abbreviations can be used in practice are given in three annexes. Key words: consecutive interpreting, note-taking, abbreviations, symbol

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.