Article thumbnail

Experienced nurses experiences of encounters with patients in an emergency department : An interview study

By Jessica Warnebo

Abstract

Bakgrund: Akutmottagningar har generellt ett hög patientflöde alla dagar på året. Hit söker sig människor med olika slags alla möjliga fysiska och psykiska besvär för att hjälp. Med en kraftig arbetsbörda, stressig arbetsmiljö och sjuka patienter ska sjuksköterskorna lyckas skapa vårdande möten med patienterna. Detta kan ibland vara besvärligt för sjuksköterskan då många faktorer påverkar relationen med patienten. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av mötet med patienter på en akutmottagning. Metod: Empirisk studie med kvalitativ ansats. Fem sjuksköterskor intervjuades på en akutmottagning. Data analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Studien resulterade i fyra huvudområden; Det goda mötet, Kommunikation, Professionalitet och Det dåliga mötet. För att skapa en positiv vårdande relation beskriver sjuksköterskorna känslan av en personlig kontakt med patienten. Vikten av en god kommunikation och ett professionellt förhållningssätt belyses för att ett vårdande möte ska uppkomma. Klinisk betydelse: Denna studie kan för personalen vara ett hjälpmedel till att se sina upplevelser i ett större sammanhang. För verksamheten kan studien hjälpa till att lyfta frågan kring vikten av patientbemötande och visa hur erfarna medarbetare gör för att lyckas skapa goda möten med patienter. Att av nyanställda få en inblick i hur erfarna kollegor agerar och tänker i möten med patienter, för att då få ett bredare perspektiv och möjligtvis kunna dra lärdom av hur de goda och mindre goda mötena skapades.Background: Emergency departments generally have a high patient flow every day of the year. Here people seek help for all sorts of physical and psychological disorders. With a heavy workload, stressful work environment and sick patients, nurses need to succeed in creating caring encounters with patients. This can sometimes be difficult for the nurse because many factors affect the relationship with the patient. Aim: To describe nurses' experiences of meeting with patients in an emergency department. Method: Empirical study with a qualitative approach. Five nurses were interviewed in an emergency department. The data was analyzed using content analysis. Result: The study resulted in four main areas: The good encounter, Communication, Professionalism and The bad encounter. To create a positive caring relationship the nurses describe the feeling of a personal connection with the patient. The importance of a good communication and a professional approach is illustrated for a caring meeting to occur. Clinical significance: This study can be an aid for the staff to see their experiences in a bigger context. For the ward this study could help to lift the subject of the importance of patient encounters and to show how experienced co-workers manages to create positive encounters with patients. That recently hired staff can get a glimpse of how experienced colleges acts and thinks in various patient encounters, to get a broader perspective and possibly be able to learn from the way the good and bad encounters were created

Topics: experience, encounter, emergency department, nurse, patient, upplevelse, möte, akutmottagning, sjuksköterska, patient
Publisher: Röda Korsets Högskola
Year: 2013
OAI identifier: oai:DiVA.org:rkh-690
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.