Article thumbnail

Att överleva skammen : en litteraturstudie om sexuellt utnyttjade kvinnors upplevelser

By Paulina Hagman and Lotta Johansson

Abstract

Bakgrund: Sexuellt utnyttjade kvinnors fysiska och psykiska hälsa påverkas både kort- och långsiktigt av det sexuella övergreppet. Bland annat uppges problematik som ofrivillig barnlöshet, skador i underlivet, samt känslor av utsatthet, hjälplöshet, ångest och skuld. I studier framkommer att endast en mindre andel sexuellt utnyttjade kvinnor söker vård direkt efter övergreppet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sexuellt utnyttjade kvinnors upplevelser av övergreppet, bearbetningsprocessen och vården. Metod: En allmänt beskrivande litteraturstudie grundad på nio kvalitativa artiklar, som behandlade sexuellt utnyttjade kvinnors upplevelser. Resultat: Litteraturstudien visade att kvinnor upplevde sig vara bräckliga emotionellt efter ett sexuellt övergrepp, samt att bearbetningsprocessen inkluderade ett sökande efter förståelse för det inträffade. Vidare att det var viktigt att kvinnorna fick stöd och bekräftelse på att de inte var skyldiga till händelsen. Studien fann även att restriktivitet i hjälpsökandet kunde bero på skamkänslor, misstro till vården, samt otillräcklig tillgång på service. Slutsats: Sexuellt utnyttjade kvinnors livsvärld påverkas långsiktigt av övergreppet och de upplever ofta ett bristande stöd från andra, inte minst vården. Följande omvårdnadsåtgärder föreslås därför, för att förbättra vården av sexuellt utnyttjade kvinnor: Enskilda samtal, Gruppsamtal och Information och utbildning till anhöriga.Background: Sexually assaulted women's physical and mental health is affected both in short and long term after the assault. Some of the reported problems are infertility, injuries in the genital area, and feelings of vulnerability, helplessness, shame and guilt. It has been shown that only a small proportion of sexually assaulted women seek care immediately after the rape. Aim: The aim of this study was to describe sexually assaulted women's experiences of the assault itself, the healing process and the health care. Method: This general descriptive literature review was based on nine qualitative articles, which dealt with sexually assaulted women's experiences. Results: This literature review showed that women felt to be emotionally fragile after a sexual assault, and the healing process included a search for understanding of the assault. Furthermore, it was important that the women received support and confirmation that they were not to blame for the assault. This study also found that restraint in the help-seeking could be due to feelings of shame, mistrust to the health care and inadequate access to services. Conclusion: Sexually assaulted women's life is affected in long-term because of the assault and they often experience a lack of support from others, especially the health care. Therefore the authors of this review suggest the following nursing interventions to improve the care of sexually assaulted women: Private conversation, Group discussions and Information and education to families

Topics: sexual assault, experience, self-blame, conversation, the healing process, sexuellt övergrepp, upplevelse, självanklagelse, samtal, bearbetningsprocessen
Publisher: Röda Korsets Högskola
Year: 2011
OAI identifier: oai:DiVA.org:rkh-204
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.