Article thumbnail

To suffer from heart failure : Patients experience of participation intheir own care.

By Gabriella Löfbom

Abstract

Bakgrund: Hjärtsvikt räknas i dag som en av våra stora folksjukdomar. Man beräknar att10 % av den svenska befolkningen kommer att drabbas av hjärtsvikt undersin levnad. Hjärtsvikt är kroniska sjukdomssymtom som kräver att den somfår hjärtsvikt lär sig att sköta sin hälsa genom egenvård. Detta kräver attpatienten förstår och känner sig delaktig i den vård som ges. Syfte: Syftet var att undersöka hur patienter som lever med hjärtsvikt uppleverdelaktighet i den egna vården. Metod: En litteraturöversikt, baserad på åtta vetenskapliga artiklar, har gjorts.Artiklarna söktes fram via databaserna Pubmed och Chinal. De analyseradesoch sammanställdes i kategorier med underkategorier. Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier; Att vara aktivt eller passivtdelaktig. Att känna förtroende och trygghet; få kontroll. Tydliga roller,kontinuitet och tillgänglighet. Ett delat ansvar; göra val och ta beslut.Resultatet visade att delaktighet upplevdes som viktigt för patienten.Resultatet visar att för att känna sig delaktig behöver patienten kännatrygghet, tilltro till sig själv och till vården. Resultatet visar att patientenupplevde delaktighet som ett delat ansvar mellan patienten ochsjuksköterskan. Diskussion: Resultatet diskuteras med konsensusbegreppet hälsa och Antonovskys teoriom KASAM – Känsla av sammanhang.Background: Congestive heart failure is now considered as one of the major diseases.Approximately 10% of the Swedish population will be affected during theirlifetime. Congestive heart failure is symtoms of a chronic disease thatrequires the affected person to manage self care. To manage self carerequires information and knowledge in how to cope with the new diagnose.This requires that the patient understand and feel participation in the care forhim or her. Aim: The aim was to examine the patient experience of participation in self care. Method: A literature review based on eight scientific articles has been made. Thearticles were searched and found in Pubmed and Chinal. They wereanalyzed and compiled in categories with subcategories. Results: The result is presented I four main categories; To be actively or passivelyinvolved. To feel trust and security; take control. Clear roles, continuity andavailability. A shared responsibility; make choices and take decisions. Theresult shows that to feel participation the patient needs to feel safe. He orshe needs to have faith in themselves and the caregiver. The result showsthat the patient sees participation as a shared responsibility between thepatient and the nurse. Discussions: The result is discussed by the consensus concept; Health and Antonovsky´stheory SOC- Sense of Coherenc

Topics: Participation, Experience, Treatment, Delaktighet, Upplevelser, Bemötande
Publisher: Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap
Year: 2016
OAI identifier: oai:DiVA.org:esh-5428
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.