L'Espill, nº 11

Abstract

S’estén a hores d’ara una sensació molt marcada d’immobilisme pel que fa a la redefinició possible del mapa autonòmic –de l’estructura de l’estat– per encarar velles reivindicacions i noves necessitats. En principi, qualsevol observador una mica atent i objectiu podria fer-se càrrec del fet que la configuració actual de l’Estat de les Autonomies és insuficient per acollir la pluralitat nacional i cultural real, i que subsisteixen aspiracions de reconeixement i d’eixamplament competencial raonables i àmpliament sentides en alguns territoris

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.