unknown
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=63975

RATIONALIZATION IN NLB D.D.

Abstract

V diplomski nalogi obravnavamo racionalizacijo v NLB d. d. Racionalizacija pomeni »pocenitev poslovanja«, česar pa ne dosežemo samo z odpuščanjem, ampak predvsem z racionalizacijo materiala, časa dela in drugim. Racionalizacija ima samo en cilj – finančni prihranek. Organizacija je sistem ljudi, sredstev in virov, kar pomeni, da je z ene strani instrument oziroma orodje za doseganje ciljev, z druge strani pa skupnost interesov ljudi. Kadri so vsi delavci v organizaciji ne glede na njihovo stopnjo izobrazbe ali drugačno strokovno usposobljenostjo. Banka je gospodarski subjekt, ki je podvržen gospodarski strukturi, kar pomeni, da ta gospodarska struktura vpliva na bančništvo in njegovo organiziranost. Vloga banke je vedno odvisna od razvojne stopnje gospodarstva in od gospodarskega sistema. Prvo fazo procesa racionalizacije je NLB d.d. začela uresničevati v začetku julija 2013. Reorganizacija je vplivala na število in strukturo zaposlenih, poleg tega pa je k racionalnejšemu poslovanju pripomogla tudi izvedena prostorska optimizacija.In this diploma thesis we are dealing with the rationalisation in NLB d. d. Rationalisation means “cost effective business model” which is not achieved only by the employee dismissal but also with the rationalisation of the material consumption, work time and other methods. Rationalisation’s sole goal is financial savings. Organisation is a system combined of people, means and resources which means by one side it is a tool to reach a goal and by the other side it is a community of interests. Staff of organization consists of all the workers regardless of their education or other work competence. The bank is an economic entity which is subject to the economic structure which impacts the banking system and its organisation. The role of the bank always depends on economic development and economic system. The first phase of the rationalization process in the NLB d.d. started in early July 2013. The reorganization affected the number and structure of employees. Spatial optimization also contributed to the overall corporate rationalisation

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=63975Last time updated on 11/18/2016View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.