Article thumbnail

COACH VIOLENCE IN MARTIAL ARTS CLUBS

By Aleksander Valant

Abstract

Šport je pomemben sociološki pojav v katerem se včasih nasilje in neprimerno obnašanje lahko smatrata kot efektivna načina za doseganje zmage oziroma dobrih rezultatov. V kontekstu nasilja v športu lahko omenimo štiri osnovne tipe nasilja v športu: brutalni fizični kontakt, mejni izbruhi nasilja, pol-kriminalno nasilje in kriminalno nasilje. Kriminalna in pol-kriminalna vedenja so obsojana, ostale oblike nasilja pa so postale del pravil igre, regulirane ali pa vzpodbujane. Borilne veščine, kot šport ali kot način življenja, vnašajo v naš vsakdan nasilje ali pa vsaj nekaj podobnega nasilju, saj je nasilje končni destilat katerekoli borilne veščine. Sicer so borilne veščine globoko spiritualne in razsvetljene izkušnje, ki pa večinoma temeljijo na ekstremno arhaičnih pristopih in mentaliteti. Borilne veščine nekoga, ki jih prakticira nadgrajujejo v vseh aspektih življenja, blagodejno vplivajo na telo in um, se ukvarjajo z globljimi vprašanji kot pa je »kako nasprotnika najlažje onesposobiti?«. Vendar pa kljub vsemu dobremu obstajajo tudi temačne plati borilnih veščin. Že v osnovi so borilne veščine nevarna praksa, saj nas učijo kako nekomu prizadejati škodo, kar pa ne učijo na boksarskih vrečah ampak najprej na sočloveku. Vendar pa smo to kot družba sprejeli kot nekaj normalnega, nekaj kar radi opazujemo iz športnega vidika (olimpijske discipline, ogromna tekmovanja MMA-ja, ipd.) ne glede na to ali smo jih kdaj trenirali ali ne. Ko pa pogledamo še dlje od dovoljenih in pričakovanih poškodb pri borilnih veščinah na druge oblike nasilja, kot je psihično, spolno in nenazadnje tudi fizično (vendar v večinoma hujši obliki kot drugje) pa ugotovimo, da je kljub vgrajeni moralnosti in etiki borilnih veščin prisotno tudi kar nekaj grobih kršitev le-teh. Žrtve »dodatnega« nasilja v borilnih veščinah so večinoma tiho in ne prijavljajo incidentov, nekatere ker jih je strah, druge ker jim tega ne dovoljuje ponos, tretje pa incidente povzamejo kot sestavni del učenja borilne veščine. V diplomski nalogi smo se odločili prikazati različne oblike nasilja, ki se pojavljajo s strani trenerjev v borilnih veščinah, za kar smo potrebovali podrobno statistično analizo vzorca tistih, ki trenirajo borilne veščine in seveda nekaj teoretičnega gradiva za opise nasilja. V diplomskem delu se teoretični del nahaja pred analitičnim.Sport, is an important socio-cultural phenomenon. Sometimes violence and bad behaviour in sports can be understood as an effective way of bringing about victory. Thus, the medialized top-level sports that are attractive to spectators are seen as a possible outlet for human aggression: today’s medialized sports provide an experience of suspense rather than relaxation. In this context, four basic types of violence within the field of sports should be mentioned: brutal physical contact, borderline violence, semi-criminal violence and criminal violence. Strength-requiring highperformance sports sometimes use harsh physical contact in various manifestations of violence, brutality or intimidation as a part of the game strategy. Criminal or semi-criminal behaviour is condemned, while brutal physical contact on the verge of violence has become part of the rules of the game. Martial arts as a spor tor as a way of life bring violence or something akin to violence to our daily lives. Although martial arts are a deeply spiritual and enlightened experiences, they still remain deeply rooted in the archaic mentality of their founders. Martial arts are a way of progress for the trainee in every aspect of their lives as they soothe the mind and strengthen the body. But where is good there is also bad. In essence martial arts are a dangerous practice as they teach us to inflict harm to our opponents and they don\u27t teach that on a boxing bag bug on a live human being. But we as a society have accepted that as something normal, as something we like to watch as a spectator sport (olympic sports, big MMA competitions, etc.) no matter our past experience or inexperience in martial arts. And as we move further away from allowed and expected injuries and violence in martial arts we see that there is a presence of psychological, sexual and physical (more profound and serious) violence in this system of warrior codes and values that is supposed to be moral and ethical. The victims of this »added« violence in martial arts are usually quiet and don\u27t report these violent incidents to the proper authorities. Some because they are afraid, some think this is beneath them and that it will be honourless and some even take these incidents as part of their training. In this paper we have decided to portray these different kinds of violence that appear in martial arts from the sides of the coaches, for which we have questioned a big sample of people who train martial arts. This bachelor thesis will present the theory first and our analitical findings last

Topics: nasilje, nasilje v športu, borilne veščine, trenerji, vprašalniki, analize, diplomske naloge, violence, martial arts, coach, criminal behaviour, physical violence, info:eu-repo/classification/udc/343.62:796.8(043.2)
Publisher: A. Valant
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=61694

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles