Article thumbnail

Improvements of the quality control process for oem purchased appliances

By Dražen Marković

Abstract

Namen magistrskega dela je izboljšava procesa nadzora kakovosti dobavljenih električnih aparatov, katere proizvaja zunanji dobavitelj. Zaradi dobaviteljeve geografske oddaljenosti je onemogočena vsakodnevna prisotnost lastnih nadzornikov kakovosti, zato je potrebno vzpostaviti zanesljiv sistem nadzora kakovosti ter vpeljevanje izboljšav procesa proizvodnje in procesa nadzora. Potrebno je poznati razloge za izbiro dobavitelja in aparata, ter faze skozi katere gre aparat v času od zasnove, izdelave do prodaje končnemu uporabniku, kot tudi potrebne poprodajne aktivnosti, ki bi morebiti bile potrebne za zagotavljanje zadovoljstva uporabnika. Nadzor kakovosti je eden od elementov zagotavljanja ustreznega ugleda blagovne znamke, ki jo nosi aparat. Aparat mora prinašati uporabno vrednost uporabniku. Zaradi tega je to zelo pomemben proces, ki se mora stalno izboljševati. V delu so predstavljeni tako razlogi za tako sodelovanje, elementi, ki vplivajo na odločitev o izbiri dobavitelja in aparata, načini pregleda proizvedenega aparata, kot tudi beleženje najdenih napak ter ponovno odločanje o definiciji aparata in proizvodnega procesa za izboljšanje kakovosti. Rezultat dela je proces, ki se kontinuirano vrača na svoj začetek z novimi spoznanji, ki so bila zabeležena ob morebitnih odpovedih in tako vzpostavlja krožno metodo stalnega izpopolnjevanja.The purpose of this Master\u27s thesis is improvement of the quality control process of supplied electrical appliances produced by an external supplier. The supplier\u27s geographical remoteness disables daily presence of its own quality supervisors, so it is necessary to establish a reliable quality control system and introducing improvements in the production process and control process. It is necessary to know the reasons for selecting the supplier and the appliance, and the stages the appliance is going through at the time of the design, manufacturing and sale to the end consumer, as well as the necessary after-sales activities needed to ensure user satisfaction. Quality control is one of the elements of ensuring proper brand reputation of the appliance. The user must get the expected satisfaction from the appliance. For this reason, it is very important to establish a constantly improving control process. The thesis presents the grounds for such cooperation, elements that affect the decision on the supplier and the appliance selection, postproduction inspection, as well as recording of found errors and a reconsideration of the definition of the appliance and the production process in order to improve the quality. The result is a work process that continually returns to its start with new findings recorded at any failures and thus creates a circular method of continuous improvement

Topics: kakovost, nadzor kakovosti, dobavitelj, proizvodnja, električni aparati, quality, quality control, supplier, production, electrical appliance, info:eu-repo/classification/udc/005.6:658.711(043.2)
Publisher: D. Marković
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=61173

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles