Article thumbnail

CLOUD COMPUTING AND ITS MEANING FOR SMALL BUSINESS

By Denis Stojko

Abstract

Magistrska naloga se nanaša na vejo računalništva, katero imenujemo računalništvo v oblaku. Avtorja je predvsem zanimalo kakšen posloven potencial ima računalništvo v oblaku za srednja in mala podjetja. Vendar pa se je avtor zaradi lažje primerjave dotaknil tudi velikih podjetij. Zaradi lažjega razumevanja tematike, smo se v uvodni fazi magistrske naloge osredotočali predvsem na definicije računalništva v oblaku, predstavili smo različne definicije, kot jih razumejo posamezni avtorji in strokovnjaki v svojih strokovnih delih. Skozi zgodovinsko os smo pokazali razvoj računalništva nasploh in še posebej poudarili tiste dogodke v razvoju, ki so pripomogli k temu da se je računalništvo v oblaku razvilo do te mere, kot ga poznamo danes. V nadaljevanju smo se osredotočili na različne modele računalništva v oblaku in spoznali, da ga sestavljajo trije glavni nivoji. Njihovo proučevanje je predvsem pomembno s strani podjetja, saj vsak nivo odraža svoj koncept in način uporabe le – tega. Vsak nivo ima svoje prednosti in slabosti, vsi skupaj pa odražajo generalne prednosti in slabosti, katerih smo se prav tako dotaknili in jih opredelili ter primerjali z klasičnim računalništvom. Ena od glavnih slabosti oz. negotovost kot jo razumejo podjetja in katere se najbolj bojijo je varnost, zato smo varnosti namenili še posebej veliko pozornost, ter opredelili različne vidike varnosti, ter se dotaknili tudi tematike, ki je namenjena upravljanju varnosti v podjetjih. V drugem delu magistrske naloge, smo opravili dve raziskavi in sicer raziskavo ki se nanaša na slovenska podjetja v povezavi z računalništvom v oblaku in njihovo uporabo in pa raziskavo ponudnikov oblačnih storitev. Rezultati prve analize so interesantni in dajejo zaključek, da v Sloveniji še ni v celoti izkoriščen potencial ki ga ponuja računalništvo v oblaku. Na drugi strani imamo ponudnike ki se delijo v več skupin in katere globalizacija sili v nenehen razvoj za svoj obstanek. Značilnost nekaterih je sodelovanje z zunanjimi partnerji. Tako imamo podjetja, ki so zgolj posrednik med razvijalcem storitve in kupcem. Z drugo raziskavo smo analizirali storitve, ki jih najdemo na slovenskem trgu. Delili smo jih na globalne in domače storitve ter jih med seboj tudi primerjali. Ugotovili smo, da se cene posameznih storitev, ki ponujajo podobne oz. sorodne module bistveno ne razlikujejo. Na koncu nas je zanimal še skok v prihodnost. S pomočjo raziskave, ki jo je opravila svetovno znana revija, smo si drznili napovedati rast analizirane panoge v prihodnosti vse do leta 2020. Nesporno dejstvo je da se bo računalništvo v oblaku razvijalo in krepilo tudi v bodoče. Paradni konji bodo storitve, ki se nanašajo na SaaS nivo računalništva v oblaku.Master\u27s thesis refers to the branch of computer science, which is called cloud computing. The author was particularly interested in what business potential cloud computing has got for small and medium enterprises. However, for easier comparison, bigger enterprises were also taken in consideration. In the introductory phase of the master\u27s thesis, we manly focused on the definiton of cloud computing, for better understanding of the issue. We presented various definitions, as understood by individual authors and experts in ther professional work. Through the historical perspective, we showed the development of computer science in general and particularly highlighted those events in the development, that contributed to the fact that cloud computing has evolved to such an extent as we know it today.Furthermore, we focused on different models of cloud computing and realized, that it consists of three main levels. Their study is particularly important to the company, because each level reflects its own concept and the method of using it. Each level has got its own advantages and disadvantages, all together they reflect the general advantages and disadvantages, which we also touched upon, identified and compared with conventional computing. One of the main disadvantages and an uncertainty, that is perceived by the enterprises and which they are mainly frightened of, is the security. So we paid particularly close attention to it and identified different aspects of security, and also touched upon the topic, which is intended for the management of security in enterprises. In the second part of the master\u27s thesis, we conducted two studies, namely a survey relating to Slovenian companies in relation to cloud computing and their application, and a survey of providers of cloud services. The results of the first study are interesting and lead to the conclusion, that in Slovenia the potential offered by cloud computing has not been fully exploited yet. On the other hand, we have providers that are divided into several groups and, in order to exist, forced in constant development by the globalization. A characteristic of some is co-operation with external partners. Thus, we have companies that are merely an intermediary between the developer of the service and the customer. In the second study, we analyzed the services that can be found on the Slovenian market. They are divided into global and domestic services, which we compared. We found out that the prices of individual services, that offer similar or related modules, are not significantly different. In the end, we were interested in further leap into the future. Through research, conducted by the world-renowned magazine, we dared to predict the growth of the analyzed sector in the future up to the year 2020. It is an indisputable fact that the cloud computing model will be developed and strengthened in the future. The flagships will be the services that relate to the SaaS level of cloud computing

Topics: Računalništvo v oblaku, poslovni pomen, Microsoft Office 365, Google Apps, varnost, Cloud computing, business meaning, Microsoft Office 365, Google Apps, security, info:eu-repo/classification/udc/004.7
Publisher: D. Stojko
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=60959

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles