unknown
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=60266

Criminal intelligence product as proof in criminal procedure

Abstract

Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij, kot je določeno z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije, je nov napreden način kriminalističnega policijskega dela. Dejansko gre za obveščevalno dejavnost z namenom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. Obveščevalno dejavnost izvajajo vsi policisti in kriminalisti, brez da bi se tega včasih zavedali. Z vsako pridobitvijo podatka o prekršku, kaznivem dejanju, osebi, predmetih in ostalih za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje pomembnih informacij se že izvaja kriminalistično obveščevalna dejavnost. Kriminalistično obveščevalna dejavnost se izvaja na treh nivojih, in sicer na lokalni, regionalni in državni ravni. Na državni ravni v Republiki Sloveniji deluje Center za kriminalistično obveščevalno dejavnost, s svojim posebnim oddelkom za delo z informatorji in viri. Na regionalni ravni na Policijskih upravah, delujejo Oddelki za kriminalistično obveščevalno dejavnost, dočim na lokalni ravni ni posebnih oddelkov oz. skupin, kljub temu pa ima vsak policist oz. policist-kriminalist možnost opravljati kriminalistično obveščevalno dejavnost v skladu z zakoni in internimi pravili, ki določajo metodo in taktiko dela zbiranja informacij. Najbolj pereče težave pri izvajanju kriminalistično obveščevalne dejavnosti se kažejo tako na zakonodajnem področju, kot pri operativnem delu in izredno omejenih denarnih sredstvih. Kot največjo oviro pri popolnem razmahu kriminalistično operativne dejavnosti pa vidimo v dokazni vrednosti pridobljene informacije in njene nadaljnje uporabe v predkazenskem in kazenskem postopku, brez nevarnosti za razkritje izvora informacije.Criminal intelligence as defined by the Police Powers and Tasks act is a new advanced way of criminal police work. This is actually the intelligence with a view of the prevention, detection and investigation of criminal offenses and misdemeanors. All police officers and investigators are gathering intelligence but sometimes they are not even aware of that. With each gathered information concerning misdemeanor, criminal offense, the perpetrator and other subjects by meaning of prevention, detection and investigation is already criminal intelligence. Criminal intelligence activities is carried out at three levels: local, regional and national level. At the national level in the Republic of Slovenia operates the Centre for Criminal Intelligence, with its special department for work with informants and registered sources. At the regional level of the Police Directorate are acting Departments of criminal intelligence. At the local level there are no specific departments or groups. However, any police officer or detective can work with registered source in accordance with the laws and internal rules that determine the intelligence work method and tactics. The most pressing problems in the implementation of the criminal intelligence activities are reflected in the legislative field and in the operative part and very limited resources. As a major obstacle we see the probative value of the obtained information and its further use in pre-trial and criminal proceedings, without the risk of disclosure source of information (informant)

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=60266Last time updated on 11/18/2016View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.