Article thumbnail

COMPLEMENTARY SERVICES IMPLEMENTATION AT POST OFFICE COUNTERS

By Peter Kralj

Abstract

Pošta Slovenije d. o. o. se sooča, tako kot vsi nacionalni poštni operaterji v Evropi, z upadom klasičnih poštnih storitev, posledično pa tudi z upadom prihodkov in dobička. Zaradi tega je potrebno poiskati nadomestne storitve, da se ustavi padanje prihodkov. Ves čas se je potrebno truditi za nove stranke, istočasno pa je potrebno zadržati že obstoječe. Ta trend Pošta Slovenije poizkuša ustaviti z uvajanjem novih storitev na poštna okenca. Po zgledu nekaterih drugih evropskih poštnih operaterjev se je Pošta Slovenije odločila, da začne tržiti zavarovalne storitve na svojih okencih. V sami diplomski nalogi smo predstavili uvajanje zavarovalnih storitev na poštna okenca, potem ko se je poslovodstvo odločilo, da doda še to storitev v svojo ponudbo. Predstavili smo problem, s katerim se je soočila Pošta Slovenije pred uvedbo trženja zavarovalnih storitev. Tu gre predvsem za zakonske omejitve, ki jih je Pošta odpravila z ustanovitvijo hčerinskega podjetja Pošta Slovenije Zavarovalno Zastopništvo d. o. o. V diplomskem delu sem opisal, kako je potekalo usposabljanje zaposlenih, da so pridobili licenco za opravljanje zavarovalnih poslov ter kako je potekala zadnja faza uvajanja storitev do strank. Izdelal sem tudi anketni vprašalnik, ki sem ga razdelil med zaposlene na Pošti Slovenije, ki so opravili usposabljanje za zavarovalnega zastopnika. Iz ankete je razvidno, kako so zaposleni, ki so pristopili k trženju zavarovalnih storitev, zadovoljni z izobraževanjem, sodelovanjem z mentorjem in s splošnim zadovoljstvom s projektom, ki so ga tudi sooblikovali.Pošta Slovenije d. o. o. is facing, as are all national postal operators in Europe, a drop in classical postal services, consequently a drop of revenues and profit. Therefore is necessary to find replacement services that the drop of revenues can be stopped. At all times it is necessary to strive for new customers, at the same time it is necessary to retain the existing customers. This trend is Pošta Slovenije trying to stop with the introduction of new services on its counters. Following the example of other European postal operators, Pošta Slovenije decided to start marketing insurance services on their counters. In this thesis, we present the introduction of insurance services at post office counters, after the management decided to offer the service. We presented the problem with which Pošta Slovenije was confronted prior to the introduction of marketing of insurance services. This mainly presents legal restrictions, which the company eliminated by setting up a subsidiary Pošta Slovenije Zavarovalno zastopništvo d. o. o. In the thesis we described the professional training of employees so they could gain the licence to conduct insurance services and how the last phase of introducing the service to costumers took place. We made a survey which was distributed among the employees, who have undergone the training for insurance agents. A survey has shown us how the employees, who joined the marketing of insurance services, are satisfied with the training, cooperation with the mentor and the overall satisfaction with the project, which they helped to shape themselves

Topics: Pošta Slovenije d. o. o., licenca, zavarovalni zastopnik, trženje zavarovalnih storitev, Pošta Slovenije Zavarovalno Zastopništvo d. o. o., Pošta Slovenije d. o. o., license, insurance agent, marketing of insurance services, Pošta Slovenije Zavarovalno zastopništvo d. o. o.
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=59953

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles