unknown
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=44426

Engineering design of plays and their placement

Abstract

V magistrskem delu je predstavljen pristop inženirskega oblikovanja izdelkov, natančneje igral. Naloga vsebuje opis njihove funkcije, oblikovanja, nadgradnje sistema spajanja in postavitev igral v prostor. Obširno je prikazano oblikovanje medgeneracijskih igral od skic do virtualnih modelov, prototipov in končnega fizičnega izdelka. Predstavljen je že obstoječ sistem modularne gradnje igral, ki je služil kot osnova projekta. Opisan je pristop oz. sodelovanje s podjetjem Talum d. d. v realizaciji projekta PAN. V nalogi sem upošteval omejitve pri certifikaciji igral in ceno. Na kratko sem opisal tudi stroškovni del dokumentacije. Izdelal sem celotno delavniško dokumentacijo igral in umestitveno dokumentacijo za izvajalce. Predstavil sem metode vzvratnega inženirstva, modeliranja, konstruiranja in hitre izdelave prototipov. Dodal sem tudi nadgradnjo že obstoječega sistema. Cilj naloge je bil oblikovati izdelke oz. družino igral s podanimi zahtevami in omejitvami, jih umestiti v prostor ter jih v sodelovanju s podjetjem Talum d. d. (Kreativni aluminij d. o. o.) tudi realizirati v zahtevanem časovnem roku. Seveda je bilo zelo pomembno sodelovati v skupini, preučiti postopke vzvratnega inženirstva, modeliranja, konstruiranja, hitre izdelave prototipov in se seznaniti z njimi. Izdelki oz. igrala morajo biti zanesljiva, udobna, funkcionalna in vizualno privlačna.This master’s thesis presents an approach to engineer product design, more accurately plays. It contains the description of their function, design, upgrade of the bonding system and the placement of the plays in the space. It extensively shows the design of intergenerational plays from sketches to virtual models, prototypes and to the final physical product. It presents the existing system of modular play built, which served as the basis for this project. It describes the approach or the collaboration in the realization of the PAN project with the company Talum d. d. In the thesis I took into account the limitations of certification of the plays and the price. I also shortly described the expense part of the documentation. I finished the complete workshop documentation of plays and installation documentation for the contractors. I presented methods of reverse engineering, modeling, construction and fast prototype production. I also added an upgrade to the existing system. The objective of this thesis was to design products or a family of plays with given criterions and limitations, to place them in the space and realize the project in the demanded timeframe in cooperation with the company Talum d. d. (Kreativni aluminij d. o. o.). It was certainly extremely important to participate in a group, study the procedures of reverse engineering, modeling, construction, fast prototype production and to get acquainted with them. The products or plays must be reliable, comfortable, functional and visually attractive

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=44426Last time updated on 11/18/2016View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.