unknown
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=42866

Depressive Störung bei den Männern

Abstract

Teoretična izhodišča: Depresivna motnja je motnja razpoloženja in čustvovanja. Kaže se s spremembami izgleda, mišljenja, vedenja in s spremembami drugih duševnih funkcij. Lahko se pojavi kot enkratna epizoda, ki po ustreznem zdravljenju izzveni, lahko pa preide v kronično motnjo, ki se ponavlja. Depresija lahko prizadene vsakogarmlade, starejše, moške ali ženske. Namen diplomskega dela je predstaviti depresivno motnjo pri moških ter ugotoviti prisotnost depresivne motnje pri moških glede na starost in stan. Metodologija raziskovanja: Uporabili smo deskriptivno metodo dela, za pridobitev podatkov pa anonimen anketni vprašalnik, ki je vseboval 23 vprašanj zaprtega, odprtega in polodprtega tipa. Za določanje stopnje depresivnosti smo uporabili Zungovo samoocenjevalno lestvico. Raziskovalni vzorec je obsegal 50 moških iz območju Prekmurja v starosti od 20 do 77 let. K sodelovanju smo jih povabili naključno. Raziskava je bila izvedena februarja 2013. Rezultati: Raziskava je pokazala, da 72 % anketiranih oseb ne kaže znakov depresije, pri 28 % anketiranih oseb pa je prisotna blaga depresija. Več kot polovica anketiranih oseb se občasno počuti brez energije, skoraj polovica pa jih rada zahaja v družbo, v kateri se počutijo dobro. Sklep: Depresivna motnja je ena izmed najpogostejših duševnih bolezni v Sloveniji. Za njo največkrat zbolijo ženske, vendar pa za njo obolevajo tudi moški. Depresivno motnjo je potrebno čim prej diagnosticirati in začeti z zdravljenjem, s tem je možnost ozdravitve večja.Die theoretischen Ausgangspunkte: Für die Depression ist eine Stimmungseinengung und Emotionsstörung charakteristisch. Die Betroffenen verändern ihr Aussehen, Denken, Verhalten und andere psychischen Funktionen. Die Erkrankung kann als eine einmalige depressive Episode auftreten, die man mit einer entsprechenden Behandlung heilen kann. Wenn sich die depressiven Episoden wiederholen, spricht man von einer chronischen Störung. An der Depression kann jeder erkranken – junge oder ältere Menschen, Männer oder Frauen. Die Absicht der Diplomarbeit ist es die depressive Störung bei der männlichen Population vorzustellen und die Häufigkeit der Erkrankung bei den Männern im verschiedenen Alter und mit verschiedenem Gesellschaftsstatus zu erforschen. Die Forschungsmethodologie: Bei der Forschung half uns die deskriptive Methode und der anonyme Fragebogen, der aus 23 geschlossenen, offenen und halboffenen Fragen bestand. Den Depressionsschwergrad der Befragten bestimmte ich mit Hilfe der Selbstbeurteilungsskala von Zung. Die Befragten waren 50 zufällig ausgewählte Männer aus Prekmurje, Slowenien, im Alter von 20 bis 77 Jahren. Die Studie wurde Anfang 2013 ausgeführt. Die Ergebnisse: Die Studie ergab, dass 72 % der Befragten keine Anzeichen der Depression zeigen und dass 28 % der Männer leicht depressiv sind. Mehr als die Hälfte der Befragten fühlt sich gelegentlich energielos, fast die Hälfte geht gerne unter die Menschen, unter denen sie sich wohlfühlen. Die Schlussfolgerung: Die Depression gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in Slowenien. Die Betroffenen sind meistens Frauen, daran erkranken aber auch Männer. Die depressive Störung muss man so schnell wie möglich diagnostizieren und behandeln

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=42866Last time updated on 11/18/2016View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.