unknown
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=19528

THE IMPACT OF NOISE ON STUDENT\u27 CONCENTRATION DURING EDUCATIONAL ACTIVITIES

Abstract

Hrup kot okoljski problem pridobiva vedno večjo pomembnost predvsem v delovnem okolju. V našem primeru to okolje predstavljajo predavalnice, v katerih študenti, ki so bili osrednja populacija naše raziskave, preživijo veliko svojega časa. V diplomskem delu raziskujemo, kolikšna je raven hrupa v študijskih prostorih in kakšen je njegov vpliv na zaznavanje in osredotočenost študentov. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo se poglobili v zvok in hrup, opredelili ti dve fizikalni lastnosti, opisali vpliv hrupa na človeka in se osredotočili na to težavo v bivalnih in delovnih prostorih ter v šolskem okolju. V empirični del smo zajeli metodo merjenja hrupa z merilnikom ravni hrupa in anketni vprašalnik, s katerim smo spoznali subjektivna mnenja študentov. V predavalnici na fakulteti smo simulirali situacijo, ki je bila podobna izvajanju izpita, in vanjo vključili sedem motečih dogodkov, razdeljenih v naslednje sklope: hoja profesorja do študenta, šepetanje med študenti in obračanje telesa, odhajanje študentov iz predavalnice, hrup pred predavalnico, zvonjenje ter vibriranje mobilnega telefona, obračanje listov papirja in hrup, ki ga povzroča diaprojektor. V vsakem od naštetih sklopov smo izmerili raven hrupa, študenti pa so v anketnem vprašalniku podali svoje mnenje o tem, koliko jih je posamezen hrupni dogodek motil in koliko je vplival na njihovo zbranost, ter označili mesto v predavalnici, kjer so se v tistem trenutku nahajali. Rezultati so pokazali, da študente najbolj moti zvok, ki dosega ekvivalentno raven hrupa med 41 in 57 dB (A). S statistično metodo smo dokazali, da študente, ki so sedeli v desni polovici predavalnice, hrup bolj moti kot tiste, ki so sedeli v levi polovici, vendar statistično razlike niso tako zelo pomembne. Pri iskanju odgovora na vprašanje, “ali hrup vpliva na zbranost študentov”, smo prišli do sklepa, da moteči dejavnik malo vpliva oziroma delno vpliva na osredotočenost študentov pri njihovem delu. Anketiranci so ocenili, da jih je najbolj motil dogodek, ko so študenti odhajali iz predavalnice, prav tako pa je to najbolj zmotilo njihovo zbranost. Raziskava torej kaže, da je v predavalnici na fakulteti prisoten hrup, ki lahko predstavlja veliko težavo pri pedagoški dejavnosti, posledice pa se izražajo v zmanjšani osredotočenosti študentov, ki onemogoča uspešno delo.Noise as an environmental problem is significantly increasing, especially in the working environment. In our case the working environment means classrooms in which students, who were the main population of our study, spend much of their time. In this thesis we explore the level of noise in study spaces and the influence of noise on the students’ perception and concentration. The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. In the theoretical part we researched and defined two physical properties, namely sound and noise. We described the effect of noise on humans with a focus on the problem in living and working spaces and the school environment. For the empirical part of the thesis, we used a method of measuring the level of noise with a noise-measuring device and a survey questionnaire which was used for compiling the subjective opinions of students. In a faculty lecture hall we simulated a situation similar to an examination and included seven disturbing events, divided into the following groups: professor walking to the student, whispering among students and students shifting in their seats, students leaving the lecture hall, noise in front of the lecture hall, ringing and vibrating of mobile phones, noise caused by turning pages, and noise caused by the slide projector. We measured the level of noise in each of the above mentioned groups. The students, on the other hand, by using the survey questionnaire commented on how much each particular noise event distracted them and to what extent it effected their concentration. The students also marked their place in the lecture hall at the moment of a particular noise event. The results showed that students were most distracted by sounds that reached the equivalent noise level between 41 and 57 dB (A). By using a statistical method we show that students who sat in the right half of the lecture hall were more distracted by the noise than those who sat in the left half, but the differences are not statistically very significant. To answer the question, “does noise effect the concentration of students”, we came to the conclusion that the disturbing factor has little impact or influence on the concentration of students in their work. The respondents stated that the most disturbing event is when students leave the lecture hall, and that this also distracted their concentration the most. The study shows that noise is present in faculty lecture halls, and that this noise can constitute a significant problem in educational activities. The consequences are reflected in reduced concentration of students, making it impossible to work successfully

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=19528Last time updated on 11/18/2016View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.