Article thumbnail

PARADIGM OF SUPPLY CHAIN IN COMPANY BSH HOME APPLIANCES NAZARJE

By Urška Javornik

Abstract

BSH Hišni aparati Nazarje je hitro rastoče in razvijajoče se podjetje, katerega osnovna dejavnost je proizvodnja malih gospodinjskih aparatov. Po našem mnenju je podjetje BSH eno tistih podjetij, ki daje velik poudarek na inovacije in nove tehnologije. To dokazuje ţe obstoječe stanje celotne oskrbne verige, ki je lahko za zgled vsem ostalim tako manjšim, kot večjim podjetjem na trgu. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del temelji na teoretičnem delu, kjer je s pomočjo spoznanj drugih avtorjev, predstavljena tematika oskrbnih verig. Drugi, glavni del diplomske naloge pa obsega praktičen del, in sicer predstavitev obstoječega stanja ter prikaz slabosti, ki se v procesih oskrbne verige pojavljajo. Naš osrednji problem, ki smo ga v diplomskem delu analizirali, je slabša pretočnost materiala v oskrbni verigi med prevzemom materiala v skladišče do njegove uporabe v proizvodnji. Na podlagi izdelane kritične analize smo v nadaljevanju predstavili rešitve, ki bi obstoječo oskrbo verigo izboljšale. S predlaganimi izboljšavami, bi povečali oskrbno kapaciteto tako skladišča, kot proizvodnje. Na eni strani bi material hitreje prevzemali in polnili skladišče, na drugi strani bi skladišče hitreje praznili in material z ustreznimi principi dostavljali v proizvodnjo.BSH Home Appliances Nazarje is rapidly growing and developing company, which basic activity is manufacture of small household appliances. The company BSH is, in our opinion, one of the companies which puts great emphasis on innovations and new technologies. This is already seen in existing state of the entire supply chain, which can be an example for all other smaller as well as larger companies on the market. This graduation thesis is divided into two parts. First part is based on theoretical work, where the theme of supply chain is presented through cognitions of other authors. Second, main part of graduation thesis, is based on practical work, namely on presentation of current state and its weaknesses, which occurs in processes of supply chain. Our central problem, analyzed in graduation thesis, is worse fluidity of materials in supply chain between take-over of materials in warehouse and their use in production. We’ve presented solutions based on critical analysis, which would improve existing state of supply chain. The proposed improvements would increase supply capacities of the warehouse as well as production. On one side, at warehouse entrance, we could accelerate take-over and storage of materials and on the other we could accelerate emptying warehouse and deliver materials into production with proper principles

Topics: skladišče, oskrbna veriga, material, pretočnost materiala, supply chain, material, warehousing, fluidity of material, info:eu-repo/classification/udc/005.552.1:658.7(043.2)
Publisher: U. Javornik
Year: 2011
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=18557

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles