thesis

A Treatise on Money – et teorihistorisk case studie

Abstract

På sin vis kan man betragte hele Keynes’ forfatterskab som en langstrakt kamp for at formulere et relevant alternativ til den herskende ortodoksi. Som bekendt kom dette gennembrud først i 1936 med udgivelsen af The General Theory. I nærværende papir skal der sættes fokus på et af bidragene i denne langstrakte frigørelsesproces. Det er således papirets hensigt at sætte fokus på A Treatise on Money i den hensigt at forsøge at belyse vigtigheden af dette værk i den ovennævnte intellektuelle frigørelsesproces. Konklusionen på gennemgangen er, at Keynes i Treatise ikke på en tilstrækkelig overbevisende måde fik besvaret de to helt centrale spørgsmål: 1) hvorfor kommer en makroøkonomi uden for den postulerede ligevægt? og 2) hvordan bevæger økonomien sig dynamisk i et uligevægtspræget forløb hen imod en ny ligevægt? Nogle mere til fredsstillende svar herpå måtte afvente fremkomsten af The General Theory. Jeg skal takke Henrik Preben Perregaard og Tommy S. Poulsen for kommen-tarer til en tidligere version af dette papir.

Similar works

Full text

thumbnail-image

Research Papers in Economics

Provided a free PDF
Last time updated on 7/6/2012View original full text link

This paper was published in Research Papers in Economics.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.