Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Дългосрочен ефект на застаряването върху публичните финанси в България 2010-2050

By Dimitar Vasilev and Tsvetan Hadzhiyski

Abstract

Настоящето изследване представя дългосрочна прогноза за демографското развитие в България и оценка на неговия ефект върху икономиката и публичните финанси. Разгледани са по-специално някои елементи на публичните разходи, които традиционно се считат за зависими от демографските процеси. Резултатите на интегрирания модел, разработен за тази цел, показват, че може да се очаква намаление на числеността на населението в период до 2050 г., придружено с влошаване на неговата структура. Тези процеси ще доведат до съществен спад в темпа на икономическото развитие след 2030 г., водейки и до рязко нарастващ дял на бюджетните разходи към БВП. Като цяло обаче нивото на бюджетните разходи към края на периода няма да се различава в сравнение с нивото от началото на периода, тъй като нарастването му след 2030 г. ще бъде компенсирано от намаление за периода 2007-2030 г. Съответно, може да се твърди, че рискът от застаряване на населението за България е сравнително нисък.застаряване на населението; фискална устойчивост; публични финанси

OAI identifier:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.aeaf.minfin.bg/bg/i... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.