Dawna Akademia Wileńska; próba jej historyi od załozenia w roku 1579 do ostatecznego jéj przekształcenia w roku 1803.

Abstract

Akademia Towarzystwa Jezusowego.--Szkoła Głowna W. Ks. Litewskiego.--Dodatki, dokumenta i objaśnienia do dziejów dawnej Akademii Wileńskiej.Mode of access: Internet

Similar works

This paper was published in University of Michigan Library Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.