Article thumbnail

Lärares uppfattningar av läroboken i matematik och dess inflytande i undervisningen : - En fenomenografisk studie

By Jesper Jansson and Patrick Verner

Abstract

I en tidigare litteraturstudie uppmärksammades det att en av flera orsaker till försämrade elevresultat i matematiken kunde bero på hur läroboken användes i undervisningen. Flera forskare har uppmärksammat att läroboken ofta framstår som en central del för undervisningens agenda, det vill säga att lektionerna är planerade utifrån läroboken. Syftet med studien är därför att undersöka vad lärare har för variationer av uppfattningar om läroboken i matematik och dess inflytande i undervisningen. För att kunna undersöka det valda syftet valde vi att tillämpa en kvalitativ metod med en tolkande forskning som synsätt, vilket i vårt fall utgick från fenomenografin. Av empirin skapades beskrivningskategorier utifrån utfallsrummet i enlighet med en fenomenografisk studie. De beskrivningskategorier som skapades var: läroboken som kompletterande roll, läroboken som styrande roll samt lärobokens utformning och innehåll. Slutsatsen av studiens resultat var att läroboken hade en stor roll i samtliga lärares planeringsfas i matematikundervisningen. Studien visar också att samtliga deltagare uppfattar att deras läroböcker i matematik förhåller sig till styrdokumentens mål och riktlinjer. Vi har spekulerat i att yrkeserfarenheten skulle kunna vara en möjlig orsak till hur lärobokns roll i matamatik uppfattas i undervisningen. Därför anser vi att vidare forskning bör rikta sitt fokus mot fenomenet yrkeserfarenhetens betydelse för läroboken i matematik och dess inflytande i undervisningen. Det vore intressant att utföra en liknande studie med fler deltagare för att se om samma mönster upprepas eller om den här teorin var en lokal tillfällighet

Topics: Fenomenografi, läroboken, matematik, undervisning, uppfattningar
Publisher: Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Year: 2015
OAI identifier: oai:DiVA.org:hh-29066
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.