Elderly people's experiences of what contributes to the own health and well-being

Abstract

Det finns fyra hörnpelare för gott åldrande: social gemenskap, meningsfull sysselsättning och delaktighet, fysisk aktivitet samt goda matvanor. Syftet med föreliggande studie var att beskriva vad äldre individer upplever bidrar till den egna hälsan och välbefinnandet. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med 15 personer över 75 år. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Tre kategorier framkom under det latenta temat ”känsla av att ha tillgång till och kontroll över resurser som gör det möjligt att leva ett fortsatt aktivt och meningsfullt liv som äldre”: ”leva i en bra fysisk miljö”, ”känsla av meningsfullhet” och ”känsla av oberoende”. Det var viktigt för informanterna att ha en bra bostad och en trivsam närmiljö. Meningsfullhet kom av social gemenskap och tillhörighet, meningsfulla aktiviteter och en positiv attityd och tro. Oberoende bestod av att vara frisk och att anpassa sina aktiviteter samt att ha god ekonomi och tillgång till transportmedel. Tillgång till och kontroll över dessa förutsättningar möjliggjorde att fortsätta leva ett aktivt och meningsfullt liv. Resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning inom området. Det är viktigt att hälsofrämjande insatser kring äldres hälsa präglas av en helhetssyn och att samtliga behov hos äldre tillgodoses i största möjliga mån. Framtida forskning kan undersöka ämnet hos äldre med sämre självupplevd hälsa än i föreliggande studie.There are four main factors contributing to good ageing: social community, meaningful occupation and participation, physical activity and good eating habits. The purpose of this study was to describe what elderly people experience contribute to their own health and well-being. Qualitative semi structured interviews were conducted with 15 people aged 75 or more. The interviews were analyzed with qualitative content analysis. Three main categories emerged under the latent theme of “feeling of having access to and control over resources making it possible to live a continued active and meaningful life as an elderly”: “living in a good physical environment”, “feeling of meaningfulness” and “feeling of independence”. It was important to the informants to have a good home and a nice neighbourhood. Meaningfulness came from social sense of community and belonging, meaningful activities and a positive attitude and faith. Independence consisted of feeling well and healthy and adapting activities as well as having a good economy and access to transportation. Access and control over these conditions made it possible to keep living an active and meaningful life. The result is in accordance to previous research within the area. It is important that health promoting efforts for the elderly has a comprehensive view and that all needs of the elderly are met as far as possible. Future research could investigate the subject in elderly with a lower self-perceived health

Similar works

Full text

thumbnail-image

Högskolebiblioteket i Halmstad Publikationer

Full text is not available
oai:DiVA.org:hh-16443Last time updated on 11/17/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.