Article thumbnail

Individen bakom beskedet - En kvalitativ studie av chefens upplevelse av uppsägningsprocessen

By Nilsson Larsson

Abstract

Arbetsmarknaden i Sverige har, likt övriga världen, påverkats av den finanskris som inleddes under 2008. Detta har medfört att fler i ansvarspositioner ställs inför beslutet att säga upp medarbetare. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för uppsägarens upplevelser av att genomföra uppsägningar. Rapportens övergripande problemställning är hur upplever uppsägaren sin situation i uppsägningsprocessen och vilka förväntningar riktas mot honom/henne? För uppsägaren finns det också en informell sida av hans/hennes yrkesmässiga position vilket mynnar ut i underfrågan hur påverkas uppsägarens informella sida av hans/hennes yrkesmässiga position och vilka känslor är förknippade med uppsägningsprocessen för uppsägaren? Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och intervjuer genomfördes med fem personer som sagt upp anställda på grund av arbetsbrist under 2008. Resultatet av studien visar att organisationsstrukturen avgör vilken position uppsägaren har samt vilka påverkansmöjligheter han/hon har i uppsägningsprocessen. I och med uppsägarens position tillskrivs han/hon en roll mot vilken krav, förväntningar och normer riktas. I uppsägarens fall är normen att känslor inte skall ta överhand vilket styr individens agerande i uppsägningsprocessen. Resultatet visar också att uppsägningsprocessen innehåller många olika känslor för de inblandade men respondenterna framhåller vikten av att agera utifrån det krav och förväntningar som ställs på den formella sidan av yrkesrollen

Topics: Uppsägare, Uppsägningsprocess, Relationer, Roller, Känslor
Publisher: Högskolan i Halmstad/Sektionen för Hälsa och Samhälle (HOS)
Year: 2009
OAI identifier: oai:DiVA.org:hh-2930
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.