The Extraction Of Monoglycerides From Partial Glycerides Mixture

Abstract

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000Bu çalışmada, yüksek ve düşük konsantrasyonda monogliserid içeren örnekler kullanılarak çeşitli çözücü sistemleri ile ekstrakte edilmiştir. Elde edilen sonuçlar saf monogliserid eldesi ve yağ rafinasyonunda monogliserid uzaklaştırma yönlerinden değerlendirilmiştir. Çalışmada ekstraksiyon için % 90’lık asetik asit ve % 90’ lık asetik asit içerisine değişik oranlarda borik asit eklenerek elde edilen çözücü sistemleri kullanılmış, sonuçlar birbirleri ile ve sulu etil alkol çözücü sistemi kullanılarak yapılan ekstraksiyon sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Ester ürünlerinin bileşimi öncelikle kalitatif olarak TLC yöntemiyle ve daha sonra kantitatif olarak FID/TLC cihazı kullanarak belirlenmiştir.The proposed method in this study is based on the enrichment of monoglycerides by repeated extraction of the oil dissolved in hexane with 90 % acetic acid including different amount of boric acid as mentioned before. The experiments are tested with TLC and FID/TLC method. To test and compare the efficiency of this method, the conventional method with 80, 96 % ethyl alcohol extraction is applied and the results are compared to each other. Finally the obtained results were evaluated from the stand point of oil refining and the method for pure monoglyceride preparation.Yüksek LisansM.Sc

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi

Full text is not available
oai:polen.itu.edu.tr:11527/11222Last time updated on 11/17/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.