Eine Analyse Über Die Spiegelung Der Inhaltliche Begriffe Von Öffentlichkeit An Die Bedeutungs- Und Verwendungsdimension Der Öffentliche Plaetze

Abstract

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998Çalışmanın amacı, mimarlık ve mekan bağıntısını toplumsal bağlamla ilişkilendirerek kurmaktır. Anlamsal, işlevsel ve mekansal tüm boyutlarıyla toplumsal ortaklığı vurgulayan bir içeriğe sahip “kamusallık” kavramının mekana yansıma biçimlerinde, bu kavramın “anlamsal” boyutunun etkili olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda toplumsal yapı ve anlam ilişkisi; kamusallık kavramının, ‘kamusal olma’ içeriğini belirlemedeki öneminin saptanması yoluyla ele alınmıştır. Kamusallığın içerdiği anlam ile bir biçim olarak mekan arasındaki ilişki; bu mekanların kent mekanı içindeki anlamsal biçimlenişinin tarihsel süreç içindeki değişimi izlenerek araştırılmıştır. Mekanın, kamusal olma ve kamusallık içermesiyle ilgili anlamsal ve kullanımsal kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlerin bir örnek alan üzerinde değerlendirilmesi ise, mekan ve anlamlandırma arasındaki ilişkinin tartışılmasını sağlamış; bu mekanların nasıl anlaşılması ve tekrar mimarlık edimine dönersek, nasıl ele alınması gerektiği konusunda belirli bir anlayışı geliştirmeye çalışmıştır.Der grundsätzliche Zweck ist, den Zusammenhang zwischen Architektur und Raum mit ihrer Beziehung zur gemeinschaftlichen Struktur zu errichten. Um die Beziehung zwischen der gesellschaftlichen Struktur und Sinnlichkeit zu behandeln, sind verschiedene Definitionen und inhaltliche Ausdrücke von der Begriff “Öffentlichkeit” hervorgebracht und es ist gezeigt, welche Rolle sie bei der Bestimmung der inhaltlichen Eigenschaften von öffentliche R-äume spielen. Die Beziehung zwischen der Bedeutung und als ihrem physikalischen Ausdruck Raum ist, in der sinnlichen Beziehung der öffentliche Räume zur Stadtstruktur zu sehen. Auch die Verwandlungen in der Bedeutung der Raum für Menschen sind zu folgen. Danach ist eine allgemeine Kennzeichenklassifierung für öffentliche Räume gemacht, damit es möglich werden kann, ihren Bedeutungs- und Benutzungswert als Sozial- und Verhaltensräume zu verstehen. Für die Bestimmung der Bedeutung von “öffentlich zu sein” in konkreter Grundlage, ist ein Untersuchungsgebiet ausgewählt und die Beziehung zwischen Raum und für Menschen “sinnlich zu sein” ist darüber diskutiert. Gezielt ist, eine verschiedene Anschauung an öffentliche Räume zu entwickeln, damit auch über ihre architektonische Behandlung wiederdenken zu können.Yüksek LisansM.Sc

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi

Full text is not available
oai:polen.itu.edu.tr:11527/10386Last time updated on 11/17/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.