The Effect Of The Thermomechanical Processes On The Formability Of The Aa1050a And Aa3003 Aluminum Alloys

Abstract

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007Bu çalışmada çift merdaneli döküm yöntemiyle üretilmiş AA1050A ve AA3003 alaşımındaki malzemelerin şekillendirilebilirliği üzerine termo- mekanik proseslerin etkisi incelenmiştir. Her iki alaşım için kalınlığı 6 mm civarında dökülen levhalar 0,80 mm kalınlığa farklı proseslerle üretilmiş ve yumuşak kondisyona getirilmişlerdir. Seçilen prosesler, nihai kalınlığa kadar hiç tav görmeyen, ara tavlı, homojen tavlı ve homojen tav - ara tavlıdır. AA1050A alaşımı için üç, AA3003 alaşımı için dört farklı proses izlenmiştir. Prosesler sonucunda elde edilen malzemelere çeşitli testler yapılmıştır. Çekme testi ile malzemelerin mekanik özellikleri ve anizotropi katsayıları tespit edilmiştir. Eriksen ve derin çekme deneyleri ile Eriksen derinliği kulaklanma miktarları bulunmuştur. Testlerden sonra elde edilen malzemelerin yüzey görünümleri incelenmiştir. Ayrıca prosesin çeşitli aşamalarında makro ve mikro yapı incelemeleri yapılmıştır.In this work, it was investigated that the effect of the thermo- mechanical processes on the formability of the AA1050A and AA3003 aluminum alloys produced by twin roll casting. For both alloys, the sheets which were casted at approximately 6 mm thickness, rolled down to 0,80 mm by using different thermo mechanical processes and made soft temper. Thermo- mechanical processes were mainly four types. No annealing, inter annealing, homogenizing and homogenizing- inter annealing. Three types of processes for AA1050A and four types of processes for AA3003 are followed in this work The materials which were obtained from these processes were exposed to some tests. The tensile tests were made to determine the mechanical properties and anisotropy coefficients. The Erichsen and deep drawing cup test were applied to find the Erichsen and earing values. After these tests, the surface appearances were investigated. In addition to this the samples from the different steps of the processes were investigated in terms of macro and micro structure.Yüksek LisansM.Sc

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi

Full text is not available
oai:polen.itu.edu.tr:11527/9301Last time updated on 11/17/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.