Development Of Cost Index For Water Treatment Plants

Abstract

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004Türkiye’de içmesuyu arıtma tesislerindeki fiyat artışlarını gösteren bir maliyet indeksi bulunmamaktadır. Bu çalışma, Türkiye şartlarını yansıtacak, içmesuyu arıtma tesislerindeki maliyet artışlarını gösteren bir indeksi geliştirme amacıyla yapılmıştır.Bu çalışma doğrultusunda, İstanbul’da İSKİ tarafından yaptırılmakta olan kapasitesi 50.000 m3/gün olan Taşoluk İçmesuyu Artıma Tesisi’nin kesin hesaplarının incelenmesiyle maliyet analizleri yapılmıştır. Bu inceleme sonucu maliyetler, inşaat kalemleri, nakliyeler, elektrik (1) kalemleri, elektrik (2) kalemleri, mekanik kalemleri, ekipman kalemleri, mühendislik hizmetleri kalemleri ve muhtelif kalemler olmak üzere 8 grup halinde sınıflandırılmıştır. Her bir gruptaki maliyet bileşenlerinin toplam maliyeti etkileme oranları, yıllar arasındaki birim fiyat farkları, fiyat artış yüzdeleri, ağırlıklı fiyat artış yüzdeleri belirlenmiş ve indeksin geliştirilme esasları teşkil edilmiştir. Buna göre içmesuyu arıtma tesisleri için geliştirilen inşaat maliyetleri indeksi ve bileşenleri için ayrı ayrı tablolar hazırlanarak grafikleri çizilmiştir. Hazırlanan tablolar ve çizilen grafikler doğrultusunda indeks ve bileşenlerinin değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çalışma yardımıyla, bundan sonraki yıllar için içmesuyu arıtma tesislerinin inşaası sırasında kullanılan kalemlerin o yılki birim fiyatları kullanılarak ağırlıklı fiyat artış yüzdeleri ve maliyet indeksi hesaplanabilecektir.In Turkey, there are no notable studies about construction cost index of water treatment plant that shows the increase of cost percantage. The objective of this study is to develop construction cost indexes for Turkey.So in this report, the final cost report of Taşoluk Water Treatment Plant which is now being constructed by İSKİ used as a sample to analyse the construction cost. Plant’s design capacity rate is 50.000 m3/day. The major cost items of a construction cost categorized as; construction works, transportation, electrical (1) works, electrical (2) works, mechanics, equipment, engineering services and miscellaneous items. Weighted price increase percentage are calculated for each construction items. Construction cost index is obtained. The construction cost index and the major cost items are shown in tables and graphs. The tables and graphs’ estimation is made. In further years, by using that year’s unit price of the construction items while the construction of the water treatment plants, the weighted price increase percantage and construction cost index can be calculated with this study.Yüksek LisansM.Sc

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi

Full text is not available
oai:polen.itu.edu.tr:11527/9208Last time updated on 11/17/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.