The Effect Lateral And Vertical Type Of Irregularities In The Shear Wall–frame Reinforced Concrete Structures

Abstract

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012Bu araştırmada, betonarme perde-çerçeveli binalarda kurulan modeller ile plandaki süreksizliklerin sisteme simetrik, tek eksene göre simetrik ve simetrik olmayarak yerleştirilmesinin farklı boşluk oranlarında ve farklı kat adetlerinde sistemin taşıyıcı elemanlarının davranışına etkisi araştırılmıştır. Aynı zamanda oluşturulan bu süreksizliklerde kirişin olup olmamasının binanın davranışına etkisinin nasıl olacağı irdelenmiştir. Düşey doğrultudaki perde duvarların toplam bina yüksekliğinin yarısında kesilerek oluşan süreksizliğin binanın deprem davranışı üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Binaların modellemeleri ve analizi için ETABS programı kullanılmıştır. Çok modlu, mod birleştirme yöntemine göre yapılan çözümlemeler TDY 2007, IBC 2009 ve EC 8 yönetmeliklerine göre karşılaştırılmıştır.In this thesis study, the lateral and the vertical type of irregularities in the shear wall-frame reinforced concrete structures have been researched. The models generates to show the irregularities while placing symmetrically, symmetric to one axis and antisymmetrically, also different discontinuity ratios and different story numbers. In the vertical axis shear walls can placed only the half of the total building heights so that the behaviour of the irregular buildings under earthquake loading have been researched. These all cases modelised and analysed by the ETABS program. Models solved by the principle of Multi-Modal Response Spectrum Analysis. All the results have been compared and the limit values according to different standards which are Turkish Earthquake Code 2007, IBC 2009 and EC 8.Yüksek LisansM.Sc

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi

Full text is not available
oai:polen.itu.edu.tr:11527/6176Last time updated on 11/17/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.