Comparative Design Of A Multi-storey Steel Structure With Reinforced Concrete Core And Braces

Abstract

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010Bu projede, betonarme çekirdekli üstten askılı çelik bir yapının Türk Deprem Yönetmeliği’ne göre analizi yapılmıştır. Yönetmelik gereği imalatı sakıncalı olan yapının deprem şartlarında ne gibi önlemlerle imal edilebileceği tartışılmıştır. Response Spectrum Analizi kullanılarak yapı elemanlarının kesit tesirleri bulunup Eurocode 3 “Design of Steel Structures” şartnamesi gereğince elemanlar boyutlandırılmıştır. Yapıda döşeme sistemi anlamında iki alternatif çözüm yapılarak deprem bölgelerinde hangi tipin daha ekonomik olacağı tartışılmıştır. Sonlu Eleman Analiz programları yapının modellenmesinde kullanılıp deprem kuvveti Z3 deprem spektrum eğrisi dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bulunan tasarım değerleri Türk Deprem Yönetmeliği’nde izin verilen sınır değerlerle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan yapının depremde yapılıp yapılamayacağı ve hangi döşeme sistemi ile daha ekonomik boyutlandırılabileceği çıkarılmıştır.In this project the analysis of a structure with reinforced concrete core and braces is run in accordance with Turkish Earthquake Standards. While it is unfavorable to construct such buildings according to standards, it is debated how to build that structure and which preventions should be taken. Element forces are found according to Response Spectrum Analysis and elements are designed according to EC3 “Design of Steel Structures” standard. By analyzing structure with two alternative slab system, it is debated which type of system will be more economic in earthquake zones. Finite element analysis programs are used and quake forces are calculated according to Z3 earthquake spectrum curves. Determined design values are compared with limitations given in Turkish Earthquake Standards. From provided results, it is considered whether that structure can be built in quake zones and which slab system is more efficient.Yüksek LisansM.Sc

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi

Full text is not available
oai:polen.itu.edu.tr:11527/6070Last time updated on 11/17/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.