Article thumbnail

Original Scientific Study

By Alla Kirova

Abstract

Reference to: Ìàòþ Ìàòåâ, Èðåíà Çàðåâà. Îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà â Áúëãàðèÿ ïðåç ïîãëåäà íà ó÷èòåëè, ïðåïîäàâàòåëè, ñòóäåíòè è èçñëåäîâàòåëè, Ñ., ÀÈ “Ïðîô. Ìàðèí Äðèíîâ”, 2010, 238 ñ.

OAI identifier:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.ceeol.com/aspx/issu... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.