slides
oaioai:minerva.usc.es:10347/9531

De Vilanova de Arousa a Vila Nova de Foz Côa. Aproximación xeolingüística a través dos materiais do ALPI

Abstract

Conferencia presentada no Simposio ILG 2013: Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Santiago de Compostela, 28 novembro - 3 decembro 2013.A través desta comunicación pretendemos ofrecer unha panorámica xeolingüística do espazo que abranguen as provincias galegas de Pontevedra e Ourense e a rexión Norte de Portugal. Para isto partimos dos datos que nos proporciona o Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, recollidos entre 1934- 1936 e 1954. Ao igual que noutros estudos anteriores nos que se tratou este territorio, a nosa análise será a partir de trazos fonéticos, morfosintácticos e léxicos, a través dos cales poidamos dar conta da continuidade e discontinuidade lingüística no territorio estudado

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositorio Institucional da Universidade de Santiago de Compostela

Provided a free PDF
oaioai:minerva.usc.es:10347/9531Last time updated on 11/17/2016View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.