oaioai:repositori.uji.es:10234/5094

El català al País Valencià durant els segles XVIII, XIX i XX

Abstract

En aquest article es tracta de forma sintètica sobre la història de la llengua catalana al País Valencià als segles XVIII, XIX i XX, tant en l’aspecte extern com en relació als canvis lingüístics que es troben en els textos de l’època. S’estudien fenòmens com la pressió del castellà, l’ús popular i culte de la llengua, la consciència lingüística i les reivindicacions i recerques lingüístiques.En este artículo se trata de forma sintética sobre la historia de la lengua catalana en el País Valenciano en los siglos XVIII, XIX y XX, tanto en el aspecto externo como en relación a los cambios lingüísticos que se encuentran en los textos de la época. Se estudian fenómenos como la presión del castellano, el uso popular y culto de la lengua, la consciencia lingüística y las reivindicaciones i estudios lingüísticos.This paper deals with the history of the Catalan language in València during 18th, 19th and 20th c. The paper also makes reference to the external aspect of the language and to the linguistic changes of that time. It studies the influence of the Castilian language on the Catalan, the popular and cultured language, the linguistic conscience and the vindications and linguistic studies

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositori Institucional de la Universitat Jaume I

Provided a free PDF
oaioai:repositori.uji.es:10234/5094Last time updated on 11/17/2016View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.