Organizing the information flow in the Municipality Coordination Centre : A study about the information flow between four municipalities in Skaraborg and the Municipality Coordination Centre

Abstract

Denna studie har undersökt hur informationsflödet ska organiseras vid en samverkan mellan kommunsamordningscentralen (KSC) samt de tekniska förvaltningarna i fyra kommuner i Skaraborg.Undersökningen har tillämpat en kvalitativ metodansats för att kunna besvara frågeställningen. Datainsamlingen skedde via semi-strukturerade intervjuer, en litteratursökning efter relevanta artiklar och böcker, samt en djupgående fallstudie.För att skildra teoretiska perspektiv i studien tillämpas även front-office back-office modellen, som indikerar på hur verksamhetens enheter är organiserade. Detta har varit relevant och återkommande i flera faser under arbetets gång. Vidare har även framgångsfaktorer inom business intelligence (BI) behandlats, för att kunna förtydliga hur organisationer ska ha möjlighet att anpassa sig till omvärldens ständiga krav.Uppsatsen har redogjort för vilka aspekter som bör beaktas i samband med en integrering av olika aktörer. Forskning har visat att informationsflödet i de berörda verksamheterna är ineffektivt i dagsläget. Relevansen av detta baseras på att personalen vill tillämpa tydligare tillvägagångssätt för informationshanteringen i kris samt vardagliga situationer. De prioriterar en hög integrering som syftar i att ha ständig kontakt mellan kommunerna och KSC. Däremot är de negativt inställda till en standardisering i informationsflödet vid de vardagliga situationerna, då deras arbetsuppgifter är varierande. Inom krissituationer krävs däremot standarder att följa för tillämpning av interaktionen.Upplägget för denna studie var att, i samband med business intelligence (BI), belysa behov av informationshantering för verksamheter som har en vision för en samverkan.

Similar works

Full text

thumbnail-image

Publikationer från Högskolan i Skövde

Full text is not available
oai:DiVA.org:his-12580Last time updated on 11/17/2016

This paper was published in Publikationer från Högskolan i Skövde.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.