Children´s social lives in home and school : Parents´and teachers´perspectives, related to stress factors.

Abstract

Den här studien handlar om barns sociala liv i hem och skola relaterat till faktorer som kan vara stressbelastande. Syftet med studien var att undersöka och belysa lärares reflektioner kring barns sociala liv i hem och skola, attityder och språkbruk i grundskolans tidiga år idag och för tio- femton år sedan. Syftet var också att undersöka och belysa barns aktiviteter efter skoldagens slut ur ett föräldraperspektiv. Syftet avgränsades till årskurs 2 i grundskolan. Metoden jag använt mig av har varit kvalitativa interjuver med tre lärare, samt kvantitativa enkäter till föräldrar till barn i två av de klasser där jag intervjuat lärarna. Resultatet tyder på att barns attityder har förändrats de senaste tio-femton åren, där bland annat verbala skällsord samt vandalisering i form av klotter på bänkar och övrigt material i skolan är vanligt förekommande idag enligt lärarna. Vidare visar resultatet på att barn har bland annat ett brett utbud av aktiviteter efter skoldagens slut enligt föräldrarna och ett bredare utbud av aktiviteter än för tio-femton år sedan enligt lärarna. Lärares och föräldrars åsikter skiljer sig åt när det gäller tid för läxors genomförande. Resultatet diskuteras utifrån vad i förändringarna som skulle kunna vara stressbelastande.This study deals with children's stress load and if it has changed in the last ten or fifteen years?  The purpose of the study is to examine and illuminate teachers' reflections on children's social lives in the home and school, attitudes and language in early primary education today and for ten or fifteen years ago. It also aims to explore and highlight children's activities after school from a parent perspective. The purpose is limited to year 2 of primary school. The method I used was qualitative interviews with three teachers, as well as quantitative surveys with parents of children in two of the classes in which I interviewed the teachers. The results show that children today have increased attitudes changes including verbal insults and vandalism in the form of graffiti on benches and other materials in the school according to the teachers. Furthermore, the results show that children have a wide range of activities from a parent perspective and a wider range of activities than it was ten or fifteen years ago according to the teachers. Those teachers’ and parents’ opinions differ when it comes to homework

Similar works

Full text

thumbnail-image

Publikationer från Högskolan i Skövde

Full text is not available
oai:DiVA.org:his-8070Last time updated on 11/17/2016

This paper was published in Publikationer från Högskolan i Skövde.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.