Hur värdefullt är ett varumärke? : En studie om hur konsumentbaserad brand equity mäts

Abstract

Abstrakt Syfte:Studiens syfte är att beskriva hur ett mätinstrument för att mätakonsumentbaserad brand equity ska utformas. Forskningsfråga:Vilka mätpunkter ska inkluderas vid mätning av konsumentbaserad brand equity? Metod:Då studien ämnar testa mätinstrumentet som skapats ur den befintliga litteraturen föllvalet på att genomföra en kvantitativ undersökning eftersom författarna avsågundersöka hur en stor mängd konsumenter uppfattar varumärken. För att samla in databad författarna 130 stycken respondenter delta i en enkätunderökning. Datananalyserades sedan i en faktoranalys. Slutsats:Efter genomförd faktoranalys kunde författarna behålla 9 stycken mätpunkter från detursprungliga 16 stycken mätpunkter. Utefter de nya mätpunkterna utformades ett nyttmätinstrument. Aakers fyra dimensioner var fortfarande utgångspunkt därmätpunkterna placerades i

Similar works

Full text

Linnéuniversitetets forskningsdatabasProvided a free PDF (195.62 KB)

lnu-35556oai:DiVA.org:lnu-35556
Last time updated on November 12, 2016

This paper was published in Linnéuniversitetets forskningsdatabas.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.