När en sjukdom inte syns : Upplevelser av mötet med vården hos kvinnor med fibromyalgi.

Abstract

 Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av diffus värk i hela kroppen utan någon organisk orsak till smärtan. Patienter upplever lidande av smärtan samt på grund av de begränsningar i vardagen som smärtan för med sig. Diagnosen ställs med hjälp av speciella kriterier för fibromyalgi samt patientens subjektiva upplevelser. Sjukdomen är svår att diagnostisera därför kan patienternas situation präglas av oförståelse från omgivningens liksom från vårdpersonalens sida. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur kvinnor med fibromyalgi upplever mötet med vården. Metod: Studien genomfördes som en intervjustudie med en kvalitativ ansats och baserades på 5 intervjuer. Materialet analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat: I studien kunde två kategorier med tillhörande underkategorier urskiljas. Negativa upplevelser med tillhörande underkategorier: Att bli ifrågasatt och inte bli tagen på allvar och Ingen som bryr sig samt Positiva upplevelser med underkategorier: Att hitta rätt person i vården och Att bli trodd, lyssnad på och förstådd. Slutsats: Genom studiens resultat har författarna kommit fram till att det är viktigt att lyssna och tro på patienter som har fibromyalgi. Att ta deras beskrivningar på allvar, vilket kan vara till hjälp på vägen till deras välbefinnande.  

Similar works

Full text

Linnéuniversitetets forskningsdatabasProvided a free PDF (195.62 KB)

lnu-24167oai:DiVA.org:lnu-24167
Last time updated on November 12, 2016

This paper was published in Linnéuniversitetets forskningsdatabas.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.