Mäns upplevelser av urininkontinens till följd av radikal prostatektomi : En systematisk litteraturstudie

Abstract

Bakgrund: Prostatacancer drabbar 9600 män årligen i Sverige. Prostatektomi är en av behandlingarna där urininkontinens är den vanligaste postoperativa komplikationen. Urininkontinens kan leda till psykiska, fysiska och sociala förändringar i männens liv. Syfte: Syftet var att beskriva mäns upplevelser av urininkontinens efter en radikal prostatektomi. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes samt sökningar av vetenskapliga artiklar i PubMed och Cinahl. Elva artiklar kvalitetsgranskades och inkluderades i litteraturstudien. Resultat: Analysen ledde fram till tre teman; känslomässiga reaktioner, strategier för anpassning samt bristande information. Emotionellt påverkade urininkontinensen männens upplevelse av kroppskontroll och skapade skamkänslor. Männen utvecklade strategier för att hantera den förändrade vardagen samt gav uttryck för ett behov av mer och preciserad information kring urininkontinens. Slutsats: Männen utvecklade strategier och anpassade sig efter situationen. Genom ett bekräftande bemötande kan sjuksköterskan ge mer detaljerad och individanpassad information, hjälpa männen att bearbeta och samtala om sina känslor kring urininkontinensen

Similar works

Full text

Linnéuniversitetets forskningsdatabasProvided a free PDF (195.62 KB)

lnu-23311oai:DiVA.org:lnu-23311
Last time updated on November 12, 2016

This paper was published in Linnéuniversitetets forskningsdatabas.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.