Patienters upplevelse av att samtala med vårdpersonal på flerbäddssal : En kvalitativ intervjustudie

Abstract

Dagligen möts vårdpersonal och patienter och samtal utgör en central del i vårdrelationen. Inom hälso- och sjukvård gäller sekretess enligt sekretesslagen som skydd för patienters personliga integritet. Tidigare forskning samt författarnas egna erfarenheter som verksamma inom vården, visar att sekretesslagen inte alltid följs när patienter blir inlagda på sjukhus och samtal med vårdpersonal sker utan avskildhet. Syftet med studien var att beskriva hur patienter upplever att samtala med vårdpersonal när medpatienter fanns på samma sal. Studien var en kvalitativ intervjustudie där fyra kvinnor och en man, i åldrarna 30-50 år, intervjuades. Resultatet av studien visade att flertalet informanter upplevde samtalen med vårdpersonal kränkande inför medpatienter. Studien visade också att det fanns ett behov av avskilda samtal med vårdpersonal. Resultatet tyder på att det uppstår bristande informationsutbyte, vilket kan leda till att informanter tillbakahåller information som är viktig för fastställande av diagnos och behandlingar. Blivande sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan ta del av studiens resultat för att öka förståelsen för hur patienter upplever samtalen och därmed kunna bidra till förbättringar i omvårdnadssituationer. Framtida forskning inom området bör fokusera på att hitta lösningar som är praktiska, kostnadseffektiva, som följer lagen och där varje individs behov av avskilda samtal kan tillgodoses

Similar works

Full text

Linnéuniversitetets forskningsdatabasProvided a free PDF (195.62 KB)

vxu-1721oai:DiVA.org:vxu-1721
Last time updated on November 12, 2016

This paper was published in Linnéuniversitetets forskningsdatabas.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.