Bankers belöningssystem : Belöna "forntiden" och motivera inför framtiden

Abstract

Syftet med uppsatsen är att studera vilken typ av belöningssystem som är lämpligt för bankverksamhet. Vidare ska vi utforska hur det kan utformas och tillämpas för att nå motivation hos medarbetarna. Ytterligare vill vi, genom att skapa en fiktiv bank, själva försöka utforma ett lämpligt belöningssystem för banker utifrån företagsledningens perspektiv. Genom användning av en kvalitativ studie ska vi uppnå detta syfte. Vi har undersökt tre olika banker där vi intervjuat två eller tre personer med olika positioner. Detta för att få en bred uppfattning om hur belöningssystem tillämpas inom banker idag. Med hjälp av dessa intervjuer samt olika teorier har vi sedan diskuterat och analyserat för sedan implementera resultatet på en fiktiv bank. Det vi har kommit fram till är att det inte finns något tydligt svar på vår frågeställning utan att det är upp till varje organisation att utforma ett belöningssystem som passar dem

Similar works

Full text

Linnéuniversitetets forskningsdatabasProvided a free PDF (195.62 KB)

hik-256oai:DiVA.org:hik-256
Last time updated on November 12, 2016

This paper was published in Linnéuniversitetets forskningsdatabas.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.