Article thumbnail

Energiapuun kosteuden ennustaminen

By Miina Jahkonen, Jari Lindblad, Seija Sirkiä and Ari Laurén

Abstract

Taitto: Maija HeinoKosteus on merkittävä energiapuun laatutekijä. Kosteus vaikuttaa energiapuun teholliseen lämpöarvoon ja sitä kautta energiapuuerästä saatavaan energiasisältöön. Kosteuden suhteen oikea-aikaisella energiapuuerien toimittamisella ja käytöllä pystytään lisäämään puupolttoaineen tehollista energiasisältöä ja parantamaan koko energialiiketoiminnan kannattavuutta. Tämä edellyttää nykyistä parempia mahdollisuuksia arvioida energiapuuvarastojen kosteutta. Tämän tutkimuksen kenttäaineistot kerättiin Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen alueilta. Aineistoista määritettiin eri energiapuutavaralajien kosteus tienvarsivarastosta käyttöpaikkaan toimitettaessa. Ilmatieteen laitoksen tuottamista ilmastohavaintoaineistoista määritettiin varastointiaikaa ja -paikkaa vastaavat säätekijät, joita käytettiin energiapuuvarastojen loppukosteuden mallinnuksessa. Energiapuutavaralajien kosteudelle sovitettiin epälineaariset mallit käyttäen selittäjinä varastointiajan potentiaalista haihduntaa erilaisilla interseptiokapasiteeteilla. Laajemmalla Kanta-Hämeestä kerätyllä aineistolla sovitettujen mallien selitysasteet jäivät mataliksi, mutta pienemmästä Keski-Suomesta kerätystä aineistosta sovitettujen mallien selitysasteet olivat hyviä. Kanta-Hämeen aineiston suuren hajonnan vuoksi malleja voidaan pitää vain suuntaa antavina. Keski-Suomen sinänsä lupaavia tuloksia ei voida yleistää aineiston määrällisen ja ajallisen suppeuden vuoksi. Energiapuuvarastojen kosteuden ennustamista voidaan parantaa varastointiajan sääolosuhteisiin perustuvalla mallinnuksella. Toteutuneisiin sääolosuhteisiin perustuvalla kosteuden ennustamisella voidaan ottaa huomioon kuivumisolosuhteiden paikalliset ja vuosien väliset erot

Topics: energiapuu, kosteus, kuivuminen, lämpöarvo, mallintaminen, potentiaalinen haihdunta, sadanta
Publisher: 'Baishideng Publishing Group Inc.'
Year: 2012
OAI identifier: oai:jukuri.luke.fi:10024/536148
Provided by: Jukuri
Journal:

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles