Article thumbnail

تکنیک آموزشی جیگساو رویکردی مناسب در آموزش پرستاری

By Araghian Mojarad Fereshteh, Sanagoo Akram and Jouybari Leila

Abstract

یکی از روش های نوین آموزشی که اساس آن بر مبنای یادگیری مشارکتی قرار دارد، روش پازل یا جیگسا است. در این روش فراگیران به چند گروه کوچک سه تا پنج نفره غیر همگن تقسیم می شوند. سپس مطلبی از موضوع درسی به یک نفر از هر گروه برای مطالعه واگذار می شود. به همین صورت مطالب بین افراد هر گروه توزیع می شود. معلم مدت زمانی را برای فراگیران جهت مطالعه مشخص می کند. پس از اتمام زمان، افراد هر گروه که موضوع مشترکی داشته اند دور هم جمع می شوند و یک گروه جدید تشکیل می دهند

Topics: اساتید دانشگاه
Year: 2015
OAI identifier: oai:eprints.goums.ac.ir:4230

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.